OT13

OT13

Zo salašníckej hrudky

Nepasterizovaný čerstvý syr

OT
CENA
17,99 €/kg
Na 100 gramov výrobku je potrebných 430 g suroviny.
Balenie
Dostupnosť
Obalová etiketa
Technická etiketa

Nepasterizovaný čerstvý syr Nepasterizovaný čerstvý 100% ovčí syr je poctivý kus čerstvej ovčej hrudky, je vyrobený z najkvalitnejšieho čerstvého ovčieho mlieka od oviec, ktoré sa pasú na podhorských lúkach. Výroba prebieha za prísnych hygienických podmienok, čo umožňuje vyrobiť kvalitný voňavý syr, zabaliť ho a dodať ho až k zákazníkovi. V balení sa môže objaviť malé množstvo srvátky, ale to je prirodzené, je to dôkaz čerstvosti syra. Tento syr k zákazníkovi prinesie atmosféru salaša, je sladký a šťavnatý, a vŕzga pod zubami. Je to výborný sezónny syr, so štipkou soli najväčšia dobrota.

Hlavnou surovinou je nepasterizované surové ovčie mlieko.

Výrobok bol pripravený syrením, krájaním a tvarovaním ovčej hrudky. Pri výrobe bolo použité len syridlo

Naše zvieratá boli chované na Farme Turček (spoločnosť Agrotrade Group spol. s r. o.).

Výrobok bol vyrobený v Bryndziarni Horný Turček (spoločnosť AGROTRADE GROUP spol. s r. o.).

Čítajte etikety nakupovaných potravín, prehodnocujte, za čo a koľko platíte, sledujte najmä: obsah pasterizovaného kravského mlieka, pasterizované ovčie mlieko, chlorid vápenatý.

Tento slogan vyjadruje úsilie byť čo najbližšie k zákazníkovi. Keďže chceme, aby mal s nákupom čo najmenej práce, snažíme sa ponúkať čo najširší sortiment na jednom mieste.
Prvá časť: „tradičné chute vidieka“ = FARMFOODS vo všetkých svojich výrobkoch poskytuje pôvodnú chuť a kvalitu, na ktorú boli ľudia zvyknutí kedysi. Zároveň však v rámci svojej ponuky má aj nové, modernejšie výrobky, ktoré sú rovnako chutné a kvalitné. Druhá časť: „pre moderného človeka“ = charakterizuje životný štýl spoločnosti, jej potreby a našu schopnosť ich naplniť. Dnešný moderný človek je zaneprázdnený a nemá veľa času. Preto chce nakupovať vždy na jednom mieste a základné potraviny doniesť svojej rodine čo najrýchlejšie. Zároveň má špecifické požiadavky na kvalitu potravín, ktoré nakupuje. Snaží sa vyhľadávať poctivé produkty, v ktorých je zachovaná tradičná chuť. Má dostatok informácií a chce poznať najjednoduchšie postupy prípravy jedál. Rovnako ho zaujíma pôvod, vystopovateľnosť a zloženie výrobkov. Tiež chce mať dostatok informácií o procese výroby a hygiene počas nej. Naším zámerom je poskytnúť mu príležitosť pre naplnenie všetkých týchto požiadaviek v čo najväčšej miere.

ZA CHUŤ, KVALITU A BEZPEČNOSŤ TOHOTO VÝROBKU RUČÍ

Do jeho kompetencií patrí aplikovanie princípov Farmfoods a kontrola ich dodržiavania, nastavovanie technických, technologických a kvalitatívnych parametrov výroby a jednotlivých výrobkov. Zodpovedá za kontrolu a vyhodnocovanie efektivity výroby.
Riadi denný chod Bryndziarne Horný Turček, riadi pracovníkov a samotnú výrobu. Zodpovedá za plánovanie, dodržiavanie kvalitatívnych a technologických parametrov, plnenie objednávok, riadenie a vyhodnocovanie efektivity výroby a prísne kontroluje dodržiavanie tradičných postupov výroby.
Naše produkty sú NATUR - prírodné. Aby nevznikli nedorozumenia je potrebné vysvetliť rozdiel medzi NATUR a BIO produktmi.

Snaha vytvárať a budovať BIO produkciu vznikla v rokoch 1960-1970 ako reakcia na nové zistenia škodlivosti niektorých látok a hnojív, ktoré sa začali používať v povojnových rokoch pri výrobe potravín v snahe zvýšiť produkciu potravín a nakŕmiť hladujúcu populáciu. 50-ročné snaženie prispelo k dnešnému výsledku: k 2% celosvetovému podielu BIO potravín vo svetovej spotrebe potravín, pri odčerpávaní v značnej miere “spreneverených” obrovských dotačných prostriedkov, ktoré získavajú organizácie a farmári najmä vyspelých krajín. Aj vďaka “BIO-propagande” posledné desaťročia, ale najmä od roku 2000, legislatíva vylúčila 90% chemických prípravkov a hnojív predtým používaných v poľnohospodárstve. Dnes ostali v obehu a sú povolené, alebo sa kontrolnými orgánmi povoľujú len netoxické, rýchlo rozbúrateľné prípravky a hnojivá pre konvenčné poľnohospodárstvo (väčšina z nich sa používa aj v BIO). Pri odbornom používaní sú pre rastliny zdravé a neškodné. Práve vďaka nim je možné dopestovať zdravé rastliny bez toxických látok a chorôb.

Dnes je každému odborníkovi jasné, že zastaranú definíciu BIO potravín treba zmeniť, odstrániť vysoké podpory na BIO-produkty, ktoré - česť výnimkám - skončia v rukách neodborníkov, ktorí neuspeli v konvenčnom poľnohospodárstve a dnes prežívajú v BIO produkcii vďaka podporám.

Väčší problém ako v pestovaní rastlín a chove zvierat za posledné desaťročie nastal pri výrobe potravín. Pred 10-20 rokmi sa na výrobu 1 kg mäsových výrobkov bežne použilo 1-2 kg kvalitného mäsa. Dnes vďaka rôznym technológiám, prísadám a ťažko kontrolovateľným náhradám sa do mäsových výrobkov dostáva minimálne percento mäsa. Tu je potrebné nasmerovať legislatívu, kontrolu a zaviesť dokonalý systém označovania “obsahu” potravín. BIO potraviny v tom sú jednoznačne a podstatne serióznejšie.

Treba však povedať, že BIO produkciou nie je možné ani náhodou nakŕmiť našu planétu a zdravotná neškodnosť poctivých BIO-produktov je silno otázna vďaka toxínom, podvýžive, zdravotnému stavu a stresom, ktoré prežívajú “poctivé” BIO-produkty. V dole uvedenej tabuľke poukazujeme na rozdiely medzi BIO a našimi prírodnými NATUR produktmi vyrobenými v našom reťazci:

Pestovanie rastlín
BIONATUR
BIO-potraviny sú vyrobené výhradne z BIO-produktov pri použití len zákonom povolených zložiek, prídavných látok a materiálov, sú vyrobené systémom ekologickej poľnohospodárskej výroby, ktorá spĺňa všetky predpisy zákona o EP a výnosu MP SR, podrobujú sa pravidelnej kontrole na každom stupni a poberajú významnú finančnú podporu EÚ.Výrobky Farmfoods sú NATUR - prírodné, v rastlinnej výrobe použité len zákonom povolené zložky prídavných látok a materiálov. Sú vyrobené podľa prísnych vnútropodnikových pravidiel a podvoľujú sa pravidelnej kontrole dodržiavania hlavných zásad a pravidiel pre reťazec s nasledujúcim cieľom: zdravá pôda - zdravé rastliny - zdravé zvieratá - zdravé potraviny - zdraví ľudia - nenarušená krajina.
Pôda na ktorej BIO-potravina vyrastie, musí byť zbavená akýchkoľvek chemických látok, ktoré sa do nej predtým dostávali prostredníctvom umelého hnojenia.Do pôdy sa nepridávajú žiadne škodlivé chemické látky a prípadné postupné zbavovanie pôdy takých látok je identické s BIO-požiadavkami.
Monokultúry nie sú povolené (opakovanie osevných postupov po sebe).Monokultúry sa nevyužívajú z dôvodu zdravého rozumu a efektívnosti výroby.
BIO-produkty neobsahujú žiadne geneticky upravované zložky.Naše prírodné, NATUR produkty, neobsahujú žiadne geneticky upravované zložky.
Osevný postup a technológie pestovania musia brániť erózii pôdy.Osevný postup a technológie pestovania bránia erózii pôdy.
Použitie pesticídov nie je povolené, resp. je povolené len na základe povolenia kontrolného orgánu v prípade inverzného výskytu. Nevyskytujú sa v nich škodliviny z pesticídov. Počas celej vegetácie sa však vyvíjajú v strese spôsobenom tlakom škodcov, chorôb a burín, výsledkom čoho je väčšinou nízka, poškodená úroda napadnutá toxínmi a chorobami. Spoločnosti skupiny používajú len certifikované pesticídy absolútne neškodné pre rastliny a životné prostredie, v povolených a doporučených množstvách. Rastliny pripravené k zberu sú zdravé a neobsahujú žiadne škodliviny z postrekov. Vďaka odbornej a zdravej ochrane počas vegetácie je úroda zdravo vyvinutá - nie je napadnutá toxínmi, fuzáriami a inými chorobami, ktoré prenášajú škodcov alebo spôsobujú choroby.
Používajú sa výlučne hnojivá získané prostredníctvom hospodárskych zvierat, kompostom alebo zeleným hnojením. Nepoužívajú sa umelé hnojivá. Únik živín do ovzdušia a do spodných vôd je nekontrolovateľný a veľmi vysoký. Rastliny väčšinou trpia nedostatkom základných živín, čo má za následok zníženie úrody a náchylnosť rastlín na choroby. Zakrpatené, napadnuté rastliny (zelenina, ovocie) obsahujú veľa toxínov, sú na vzhľad škaredé a zároveň môžu byť napadnuté rôznymi chorobami alebo škodcami (napr. červíkmi). Pri hnojení rastlín využívame v maximálnej miere organické hnojenie exkrementami zvierat, vyhnitý substrát z bioplynových staníc ale aj bakteriálne hnojivá, prípadne zelené hnojenie - s presným dodržovaným dávkovaním pre potreby rastlín a zapracovávaním do pôdy kvôli stratám živín a ochrane ovzdušia. Každú plodinu hnojíme cielene, vedecky, podľa návodu tej ktorej rastliny na výživu a plánovanej výšky úrody. Hnojivá preto dodávame najmä v organickej forme, ale aj v certifikovaných, pre rastliny neškodných hnojivách, taktiež listovou výživou cez list za účelom bezstratového dodania potrebného množstva živín pre rastlinu vtedy, keď to počas svojho rastu potrebuje. To je nutné z hľadiska zdravotného stavu rastliny a optimálneho rastu za účelom dosiahnutia čo najlepších úrod. Pre odborníkov netreba vysvetľovať, že živiny dodávané organickými, alebo umelými hnojivami sa musia premeniť na tú istú chemickú zlúčeninu, ktorú je rastlina schopná prijímať koreňovou sústavou alebo cez list. Organické hnojivá na rozdiel od umelých však zvyšujú podiel humusu v pôde, ktorý je základným faktorom tejto premeny, ale aj udržania živín vo formách potrebných na príjem rastlinami.
Základné podmienky starostlivosti hospodárskych zvierat
BIONATUR
Ustajnenie s dostatočným prívodom vzduchu, dostatkom svetla, dostatkom priestoru na pohodlný oddych.Ustajnenie s dostatočným prívodom vzduchu, dostatkom svetla, dostatkom priestoru na pohodlný oddych.
Dobrý prístup k napájacej vode.Dobrý prístup k napájacej vode.
Zakázané je využívanie genetického inžinierstva v šľachtení a plemenitbe zvierat.Nevyužívame plemená, ktoré sú produktom genetického inžinierstva pri šľachtení zvierat.
Zvieratá musia mať zabezpečený dostatok pohybu na pastvinách a vo výbehoch (výbeh aj v zime).Zvieratá musia mať zabezpečený dostatok pohybu na pastvinách a vo výbehoch (výbeh aj v zime).
Nevyužívajú rastové hormóny, nie sú liečené hormonálnymi liekmi.Nevyužívajú rastové hormóny, nie sú liečené hormonálnymi liekmi.
Nie je povolené používať antibiotiká a iné povolené liečivá.Zvieratá buď uhynú alebo sú dochované do jatočných hmotností za podstatne dlhšie obdobie, možno aj retardované a predávajú sa ako „BIO“Naše zvieratá z chorôb liečime ako naše deti všetkými dostupnými a povolenými prostriedkami, aby choroby rýchlo prekonali bez následkov vo vývine.V prípade nutnosti použitia antibiotík sa zvieratá už nikdy nedostanú do ponuky siete FARMFOODS.
Kŕmenie iba ekologicky vyrobeným krmivom - rastlinná strava v BIO kvalite bez pesticídov a umelých hnojív, bez GMO, nejedia kukuričnú siláž.Naše zvieratá kŕmime výhradne zdravým krmivom, vyprodukovaných podľa zásad uvedených v kapitole “Pestovanie rastlín” - NATUR.
Zvieratá sa chovajú bez týrania a stresu (čo je však ťažko predstaviteľné po uvedomení uvedených faktorov)Zvieratá sa chovajú bez týrania a stresu. Voči stresu nie sú vystavené ani vďaka nedostatku nevyváženého kŕmenia, ani skupinových chovov zvierat, v ktorých si tieto zvieratá navzájom ubližujú. Zvieratá sa porážajú priamo na mieste, kde sa chovajú, alebo sú prevážané len na minimálne vzdialenosti.Požiadavky na spracovanie potravín
BIONATUR
Nesmú sa používať žiadne chemikálie, teda žiadne umelé sladidlá, konzervačné látky, alebo farbivá zaťažujúce ľudský organizmus, žiadne “E”.Nesmú sa používať žiadne chemikálie, teda žiadne umelé sladidlá, konzervačné látky, alebo farbivá zaťažujúce ľudský organizmus, žiadne “E”.
Aby mali potraviny dlhšiu trvanlivosť, volia sa prirodzenejšie postupy, napr. sušenie, mrazenie alebo údenie.Aby mali potraviny dlhšiu trvanlivosť, volia sa prirodzenejšie postupy, napr. sušenie, mrazenie, údenie a ďalšie moderné inovatívne postupy zrenia, tepelnej úpravy (sous vide, konfitovanie) a balenia atď.
Pri spracovaní BIO-produktov na BIO-potraviny sa dbá na energetickú úspornosť, minimalizáciu tvorby odpadov, uplatňovanie šetriacich metód a technológiiPri spracovaní našich produktov na prírodné (NATUR) Farmfoods potraviny sa dbá na energetickú úspornosť, minimalizáciu tvorby odpadov, uplatňovanie šetriacich metód a technológii
Ku každej BIO-potravine je potrebná sprievodná dokumentácia o osvedčení o pôvodeKu každému nášmu NATUR produktu je dokonale zabezpečená vysledovateľnosť, garancia pôvodu, spôsob chovu a výroby.
Množstvo prírodných prísad konvenčného pôvodu nesmie presahovať 5% objemu BIO-potraviny. Množstvo sa musí vyznačiť na etikete.Naše NATUR produkty neobsahujú žiadne prísady, okrem prírodných korenín, bez konzervačných látok.Najväčším paradoxom po porovnaní uvedených metód je celkový vplyv na našu krajinu, zdravé potraviny, zdravé zvieratá, zdravé rastliny a spôsob výroby potravín s maximálnou energetickou úspornosťou, kde hlavne pri pestovaní rastlín a chove zvierat nastáva obrovský nesúlad v bioprodukcii s hlásenými cieľmi a jednoznačne vyhráva naša NATUR produkcia.

Logo, za ktorým sa skrýva súbor nespočetných strategických rozhodnutí, opatrení, postupov a práce. Toto označenie je manifestom, na ktorom stojí filozofia fungovania krátkeho dodávateľského reťazca FARMFOODS. Je postavená na pilieroch označujúcich celý proces, ktorého výsledkom sú naše výnimočné potraviny (zo slovenských fariem až ku konečnému spotrebiteľovi). Oprávnenosť používať toto logo majú všetci partneri, ktorí okrem dodržiavania politiky kvality Farmfoods, fungujú na princípe šiestich pilierov: zdravá pôda -> zdravé rastliny -> zdravé zvieratá -> zdravé potraviny -> zdraví ľudia -> nenarušená krajina.

ZDRAVÁ PÔDA

Pôda je základným výrobným prostriedkom každého farmára. Je tiež limitovaným a ľahko zničiteľným prírodným zdrojom nenahraditeľnej hodnoty, považovaným za jedno z najvzácnejších bohatstiev ľudstva, ktoré umožňuje rastlinám, zvieratám a človeku žiť na našej Zemi.

Aby rastliny klíčili, rástli, kvitli a prinášali úrodu, musia dostávať patričné množstvo minerálov, vzduchu, vody a organických látok. To všetko je možné len za prítomnosti pôdnych mikroorganizmov. Hrsť zdravej pôdy poskytuje životný priestor pre miliardy organizmov tisícok druhov, ktorým na našich farmách venujeme nevídanú pozornosť. Zdravá pôda je základným predpokladom fungovania výnimočného konceptu Farmfoods. Aby bola pôda na našich farmách zdravá, vykonávame v jej prospech mnoho opatrení. Medzi tie najdôležitejšie patrí:
• Individuálny prístup k pôdnym potrebám/Poznáme, čo naša pôda potrebuje/Naša pôda dostane vždy to, čo potrebuje): používame unikátny systém zónovania a spoznávania našich pozemkov, výsledkom čoho môžeme pôde v každej zóne dodať presne to, čo potrebuje v akurátnom množstve, čím výrazne šetríme životné prostredie, aj naše náklady na produkciu.
• Upravujeme pôdnu reakciu (pôdne pH): Pôdna reakcia ovplyvňuje rozpustnosť mnohých látok, prístupnosť živín, biochemické reakcie, aj jej štruktúru – a tým prakticky všetky vlastnosti pôdy. Vlastníme lom v ktorom ťažíme a melieme dolomitický vápenec. Ten následne aplikujeme našim špeciálne vyvinutým aplikátorom jemne mletého vápenca. Vápnením upravujeme pôdnu reakciu, tým stabilizujeme jej produkčnú funkciu a prispievame k uzdraveniu našich pôd.
• Pôdoochranárske technológie obrábania: Používame výnimočnú agrotechniku spracovania a obrábania našich pôd podloženú vyše 20 ročnými skúsenosťami s predajom a nasadením pôdoochranárskych technológií a strojov od unikátnych svetových výrobcov, ktorých na Slovensku zastupujeme.
• Čo sa z pôdy odoberie, to sa do nej aj vráti: Dodržujeme výslednú bilanciu úrodou odobratých živín, ich doplnením najvyššou možnou mierou na organickej báze. Maximálne a odborne využívame a zapracovávame rastlinné zvyšky, účelovo pestované medziplodiny a exkrementy našich zvierat – s dôrazom na zachovanie maximálneho množstva živín pre naše zdravé rastliny. Taktiež prevádzkujeme aj 3 bioplynové stanice, z ktorých ročne aplikujeme vyše 50 000 m3 digestátu pre zlepšenie úrodnosti a zdravotného stavu našich pôd.
•Bakteriálny život v pôde: Pochopili sme výnimočnosť bakteriálneho života v pôde a už niekoľko rokov systematicky dopĺňame najvýznamnejšie živé baktérie do našich pôd pomocou bakteriálneho hnojiva Phylazonit. Vďaka týmto baktériám pôda lepšie hospodári s vodou, vzduchom a teplom; maximálne využíva rastlinné zvyšky a dodanú organickú hmotu pri tvorbe humusu; a v neposlednom rade tiež úspešne bojuje proti usadzovaniu choroboplodných zárodkov a škodcov.

Naša zdravá pôda je výnimočným základom pre pestovanie našich zdravých rastlín.

ZDRAVÉ RASTLINY

Sme slovenskí farmári, pre ktorých je prvoradá produkcia zdravých rastlín vypestovaných na našich zdravých pôdach. Použitím výnimočných postupov vyprodukujeme potrebné množstvo zdravej a kvalitnej výživy rastlinného pôvodu pre naše zvieratá a široký sortiment obilnín, strukovín, olejnín, ovocia a zeleniny pre priamy konzum, alebo výrobu našich výnimočných zdravých potravín. Všetky naše postupy smerujú k tomu, aby sme pri optimálnych nákladoch (a žiadnych zbytočných zásahoch, ktoré by zdražovali výrobu a ohrozovali zdravie našich rastlín) dopestovali zdravé a kvalitné rastliny. Naša poľnohospodárska výroba a celý Farmfoods koncept je “NATUR“. Poctivé “BIO“ nemôže byť zdravé (bližšie v článku Bio vs Natur). Podobne ako naše deti potrebujú ochranu, liečenie a odbornú starostlivosť aby boli zdravé, tak aj naše zdravé rastliny potrebujú výnimočnú odbornú starostlivosťou a v prípade potreby adekvátnu liečbu. Naše najdôležitejšie výnimočné postupy vám priblížime v nasledovných príkladoch na ktorých stojí druhý pilier Farmfoods konceptu “zdravé rastliny“:
• Bez GMO: Celá naša rastlinná produkcia je prísne kontrolovaná, nepoužíva a ani nemôže byť kontaminovaná geneticky modifikovanými organizmami. - Výber výnimočných odrôd - Výberu odrôd, osív a sadív venujeme nevídanú pozornosť a pestujeme len rastliny vyšľachtené najnovšími technológiami renomovaných firiem pre naše podmienky a hlavne účelu použitia v živočíšnej alebo následnej potravinárskej produkcii. Správny výber odrôd má výnimočný vplyv na naše zdravé rastliny používané ďalej v našom krátkom dodávateľskom reťazci FARMFOODS.
• Výnimočná sejba s prihnojovaním: Do našej zdravej výnimočne pripravenej pôdy vkladáme osivá do najoptimálnejších polôh a štruktúr tak, aby bol zabezpečený optimálny prístup vody, vzduchu a výživy. Už pri sejbe pomocou našich výnimočných siacich strojov aplikujeme základné hnojenie (N, P, K, S, Ca, Mg) v množstve a pomere ako daná rastlina na danej pôde potrebuje, nasmerované priamo ku budúcim korienkom našich rastlín tak, aby bolo maximálne využité. Vďaka tomuto (výnimočnému/špeciálnemu) postupu je naša spotreba základných hnojív len na úrovni 20-40% bežne používaného množstva hnojív pri plošnej aplikácii potrebnej pre dosiahnutie základnej výživy zdravých rastlín.
• Listová výživa: Po vyše 10 rokoch intenzívneho výskumu, pokusov a vnímania biológie rastlín sme vyvinuli vlastný výnimočný systém listovej výživy našich rastlín. Sami vyrábame a systematicky dodávame cez list našimi rastlinami absorbovateľné množstvá základných živín, mikro a makro prvkov, humátov, organických kyselín, sacharidov, biokatalyzátorov, aby sme zabezpečili rastlinám zdravý optimálny vývoj a príjem energie, vitamínov a bielkovín.
• Výnimočná bakteriálna výživa Phylazonit: pomáha našim rastlinám prijímať vo vzduchu viazaný dusík. Ďalej sa vďaka nej sprístupňuje mineralizáciou uvoľnený dusík a tiež inak neprístupné formy fosforu, draslíka a iných živín z pôdy. Vďaka týmto výnimočným postupom sa naša spotreba dusíkatých hnojív za posledné roky znížila na polovicu a sú aplikované len v minimálnych dávkach v čase nevyhnutnej potreby pre zdravý vývoj našich rastlín.
• Minimálne množstvo najekologickejších pesticídov: Vďaka našim výnimočným postupom pri mechanickom ničení burín s našimi výnimočnými strojmi, ale aj systematickej bakteriálnej a listovej výživy naše zdravé rastliny potrebujú minimálne množstvo najekologickejších pesticídov (cca. 30 % slovenského priemeru) na dosiahnutie čistých zdravých porastov bez burín, škodcov a chorôb, ktoré by v prípade prítomnosti degenerovali rastliny a boli by zárodkom a nositeľom mykotoxínov a chorôb pri výžive zvierat a výrobe potravín.
• Sme lídrom presného variabilného poľnohospodárstva na Slovensku: Vyvíjame a používame unikátny výnimočný systém variabilných technológií pri pestovaní rastlín, kde po vzorkovaní, infraspektrálnom fotení a na základe úrodových máp identifikujeme potreby úpravy pH, hnojenia, ochrany na našich parcelách a po vedeckej analýze máme pripravených cca. 20 rôznych aplikačných systémov na variabilnú aplikáciu potrebných zásahov pre hospodárnu a výnimočnú rastlinnú výrobu s produkciou zdravých rastlinných produktov.
• Nahrádzame príjem chýbajúcich makro a mikroprvkov našimi rastlinami. Naše produkty rastlinnej výroby sú na trhu výnimočné aj vďaka zvýšenému obsahu makro a mikroprvkov (Ca, Mg, Fe, Mn, Zn) oproti bežne dopestovaným s tradičnými metódami. Možno málokto vie, že jediné prírodné zdroje makro a mikroprvkov v našej strave pochádzajú z hornín, ktoré sa nachádzajú v našich poľnohospodárskych pôdach. Tieto dôležité prvky sú však intenzívnym poľnohospodárstvom stáročia odčerpávané a nijako nie sú doplňované. Vedci za posledné desaťročia vydokladovali obrovskú potrebu dopĺňať mikro a makroprvky aj s nespočetnými variáciami minerálnych doplnkov s často nevystopovateľnými pôvodmi, s ktorými je zaplavený náš trh, a s užívaním ktorých už každý z nás má skúsenosti. Tak ako ľudia, aj rastliny pre svoj zdravý rast a vývoj potrebujú tieto prvky, čomu nás koncept venuje zvýšenú pozornosť a naše výnimočné listové hnojivá dopomôžu nielen našim rastlinám optimalizovať dodávku a príjem širokého rozsahu makro a mikroprvkov ale aj zvýšeným obsahom týchto prvkov dopomáhajú potravinám FARMFOODS ku svojej výnimočnosti

ZDRAVÉ ZVIERATÁ

Naše zdravé zvieratá sú kŕmené výlučne našimi zdravými krmivami rastlinného pôvodu, ktoré nie sú geneticky modifikované. Žiadne naše zviera nie je geneticky modifikované a vylúčili sme z ich jedálneho lístka aj geneticky modifikovanú sóju, s ktorou je dokrmovaných vyše 95 % všetkých zvierat v Európskej únii. Celá naša živočíšna výroba je už niekoľko rokov podriadená jedinému cieľu, a to chovať pre náš krátky dodávateľský reťazec výnimočné zdravé a šťastné zvieratá. Naše výnimočné zvieratá sú narodené (okrem jednodňových kurčiat), chované, odporazené a spracované na Slovensku, priamo na našich farmách patriacich do združenia FARMFOODS. Zdravie a výnimočnosť našich zvierat sú prvoradou úlohou nášho konceptu, čo dokazujú aj nasledovné fakty:
• Vďaka starostlivému výberu vhodných plemien účelovo zaradených do jednotlivých našich chovov sme sledovali cieľ ponúknuť najkvalitnejší a najvhodnejší genetický materiál vhodný na produkciu konečnej výnimočnej potraviny živočíšneho pôvodu. Výnimočné plemeno chované na mäso Hovädzí Charolais, Bravčové Mangadurca, Jahňacie Barrichon du Cher sú zárukou tých najkvalitnejších mäsových lahôdok. - Chovy sú špecializované na určitý konečný výnimočný produkt a na pulty nášho reťazca sa dostanú len výnimočné a zdravé produkty a vedľajší produkt sa odpredá na ďalšie využitie mimo nášho reťazca (napr. mäso mliečnych plemien hovädzieho dobytka a oviec starších plemien aj rodičovský materiál mladých zvierat, nosnica a pod.).
•Šťastie našich zvierat je najväčšou výzvou pre našich ošetrovateľov a manažérov na našich farmách a zabezpečujeme im nespočetné privilégiá, počas celého života. Pokoj a šťastie je základom zdravia aj u zvierat, a preto dostanú všetko, aby boli šťastné už od narodenia. Vzdušné a pohodlné priestory na ich chov, kvalitné pastviny, výnimočná starostlivosť, nestresová technológia chovu znásobená výnimočným ľudským prístupom je základom šťastia medzi našimi zvieratami.
• Mliečne plemená hovädzie – Holstein, oviec – Zušľachtená valaška a Lacaune sú základom a garanciou pri výrobe výnimočných mliečnych špecialít.
• Zdravá, hodnotná a vyvážená strava je základom pre šťastný a nenarušený vývoj a rast zdravých zvierat. Naši odborníci venujú výnimočnú pozornosť pri zostavení kŕmnych dávok a výrobe kvalitných zdravých krmív skoro výlučne vyprodukovaných v našej výnimočnej rastlinnej výrobe pre jednotlivé kategórie zvierat. Len vyvážené a kvalitné krmivo môže prispieť k výnimočným vlastnostiam a požiadavkám, ktoré na naše výnimočné zvieratá kladieme, a to najmä množstvo a kvalita tuku, bielkovín, iné výživové hodnoty, ďalej textúra, kvalita, mramorovanie, vnútrosvalový tuk, kulinárske vlastnosti za účelom dosiahnutia stálej nekolísavej výnimočnej kvality.
• Naše zdravé, pokojné a šťastné zvieratá sú pod stálym odborným drobnohľadom kvalitných zverolekárov, ktorý využívajú najmodernejšie metódy najmä prevencie a v pripade potreby aj liečenia našich zvierat. V prípade výskytu zvierat, ktoré prekonali vážnejšie choroby a stresy tieto po vyliečení sú speňažené mimo reťazca FARMFOODS.

ZDRAVÉ POTRAVINY

Prvoradým cieľom projektu FARMFOODS je priniesť čo najširší sortiment zdravých výnimočných potravín z vlastných polí, maštalí, potravinárskych prevádzok cez vlastné predajne čo najbližšie ku konečnému spotrebiteľovi. Základom našich zdravých potravín sú zdravé vystopovateľné rastliny vyprodukované na zdravej pôde a zdravé zvieratá chované vo výnimočnom Farmfoods koncepte. Nemenej dôležitým faktorom sú aj výrobné prevádzky výnimočné technologické postupy, prístup, kvalita a hygiena, vďaka ktorej náš veľký výber výnimočných potravín môžeme ponúknuť širokej verejnosti. FARMFOODS je Natur a pri výrobe výnimočných potravín v maximálnej možnej miere vyvarujeme používaniu rôznych prídavných látok, aditív, umelých konzervantov a farbív a používame len prírodné koreniny, aby naše potraviny boli čo najzdravšie a najprírodnejšie. Využívame najnovšie technologické znalosti, výnimočné technológie a moderné výrobné priestory s nadštandardnou hygienou, aby sme dokázali vyrobiť pre našich zákazníkov najzdravšie potraviny. Pri výrobe preferujeme zachovanie tradičných ozajstných chutí potravín. Pri tepelných a iných úpravách preferujeme technológie, ktoré v maximálnej miere zabezpečia uchovanie vitamínov a iných nutričných hodnôt obsiahnutých v našich zdravých výnimočných potravinách. Naše záväzky, voči našim zákazníkom ohľadom zdravotnej nezávadnosti a výnimočnosti prísne kontrolujeme zavedením a uplatnením medzinárodných štandardov zastrešením certifikátmi systému manažérstva kvality ISO: 9001:2008, systému environmentálneho manažérstva ISO 140001:2004, systému manažérstva bezpečnosti OHSAS 18001:2007 v celej výrobnej vertikále vrátane rastlinnej aj živočíšnej výroby a aj systému manažérstva bezpečnosti potravín ISO 22000:2005 pri potravinárskych prevádzkach. Zdravé potraviny balíme do moderných hygienicky nezávadných obalov a predávame ich v obchodoch vybavených modernou technológiou zabezpečujúcou zachovanie výnimočných parametrov až do rúk zákazníkov.

V poslednom období sa rozširujú informácie o možnej škodlivosti mäsa a mäsových výrobkov na naše zdravie. Jediné dokázané škodlivosti boli však pri používaní rýchlosoli (dusitanovej soli), ktorú obsahujú všetky bežné tovary dostupné v obchodoch. Pri výrobe našich Farmfoods výrobkov rýchlosoľ nepoužívame. Ďalšími dokázanými škodlivými látkami a pritom veľmi rozšírenými sú rôzne aromatické náhrady údenia. Pri výrobe našich údených výrobkov používame výhradne suché drevené piliny v kontrolovaných, moderných udiarňach. Najdôležitejším argumentom pri škodlivosti alebo neškodlivosti mäsa a mäsových výrobkov na naše zdravie je však fakt, že krajiny s najväčšou spotrebou mäsa (najmä hovädzieho a ovčieho) sa dožívajú v priemere oveľa vyššieho priemerného veku a majú nižší výskyt srdcovo-cievnych a rakovinových chorôb.

ZDRAVÍ ĽUDIA

Zdravie je najvzácnejším bohatstvom každého človeka na Zemi. Práve každodenným jedením ho výrazne ovplyvňujeme. Keď jeme zdravé výnimočné potraviny, pomáhame nášmu zdraviu. Podľa európskych štatistík v priemere každý človek v Európe zje ročne 5-6 kg čistých aditív s povinnosťou označovať podľa legislatívy písmenom „E“. Ďalej konzumujeme a zaplatíme za ďalšie desiatky kíl vody a iných lacných náhrad šikovne viazaných a predaných ako „balanc“ v potravinách.

Zdraví ľudia, ktorí vyberajú a konzumujú zdravé potraviny nájdu veľmi poctivú širokú výnimočnú bázu kvalitných zdravých potravín v našom farmárskom obchodnom reťazci FARMFOODS. Zdraví ľudia zbierajú a hodnotia všetky dostupné informácie o zdravých potravinách. Je potrebné byť značne fundovaný a obozretný a vzdelaný na to, aby každý mohol vytvoriť pre svoje zdravie najvhodnejší názor a zásady pri stravovacích praktikách a výbere potravín. Tvorcovia myšlienky a tím FARMFOODS sú presvedčení, že pre všetko, čo je živé, tak ako pre zdravé rastliny a zdravé zvieratá, tak aj pre zdravých ľudí je nevyhnutná a zdraviu jednoznačne prospešná vyvážená zdravá strava, podporená zdravým životným štýlom. Vynechaním potrebných zložiek stravy samozrejme ani ich nadmerná jednostranná preferencia neprispieva k nášmu zdraviu. Moderné „vegánstvá“ a jednostranné preferovanie ovocia a zeleniny s čiastočným alebo úplným vylúčením potravy živočíšneho pôvodu väčšinou dlhodobo prinášajú zdravotné problémy z nevyváženej stravy. Aj keď ovocie a zelenina je nevyhnutnou a zdraviu jednoznačne prospešnou zložkou vyváženej stravy farmári jednoznačne vedia, že na jednotku hmotnosti sa musí použiť podstatne viac hnojív a pesticídov ako pri pestovaní a produkcii iných potravín rastlinného pôvodu. Zdraví ľudia využívajúci náš výnimočný informačný systém o našich výnimočných zdravých potravinách, ktorý je budovaný s maximálnou snahou odovzdať čo najviac informácií o výrobkoch, spôsobe výroby, vystopovateľnosti, použiteľnosti a výnimočnosti.

Veríme, že aj ľudia, ktorí odôvodnene v prospech svojho zdravia sú nútení obmedziť – resp. vynechať nejaké alergény alebo zložky potravín nájdu u nás dostatočné informácie a široký sortiment ďalších aj pre nich vhodných výnimočných potravín.

Všetci ostatní, ktorí chcú byť zdraví a výnimoční, začnite sa venovať nášmu Farmfoods konceptu a konzumujte naše zdravé potraviny, a tak ovplyvňujte Vaše zdravie a zaraďte sa medzi ľudí, ktorí chcú byť zdraví.

NENARUŠENÁ KRAJINA

My, slovenskí poľnohospodári, ktorí sa zaoberajú rastlinnou a živočíšnou výrobou spolu aj s lesníkmi tvoríme menej ako 3 % z celkového počtu obyvateľstva. Poľnohospodárska a lesná pôda však tvorí vyše 90 % územia Slovenska, takže oprávnene sa pasujeme za najdôležitejších krajinotvorcov v našej prekrásnej krajine. Nenarušená krajina je súčasťou nášho dedičstva, ale bez našej výnimočnej starostlivosti o našu krajinu, o naše pozemky, okolie, prirodzené kolobehy, udržateľnú biodiverzitu, by naša krajina bola čoskoro zarastená nepekná, chorá, nezaujímavá.

Nenarušená krajina neznečistená CO2? Aj keď veľa o tom rozprávame a možno aj preto robíme, ale denný životný štýl, pohodlie, doprava, konzumácia prináša, uvoľňuje stále viac CO2 do zemskej atmosféry. Združenie Farmfoods, celá naša rastlinná, živočíšna a potravinárska výroba ako aj naša doprava a predajné miesta potravín pracujú so zápornou bilanciou CO2. Samozrejme aj naše strediská produkujú CO2, ale naša produkcia bionafty – vyrábanej z dodávok vyše 6.000.000 kg repky na energetické účely, etanolu (benzínu) – vyrábaného z dodávky vyše 12 000 000 kg kukurice z našich fariem a priamo výroba elektrickej energie v našich bioplynových staniciach poháňaná palivom našej rastlinnej produkcie (zelená energia pre viac ako 10.000 domácností na Slovensku) znamená podstatne viac vyprodukovanej “zelenej” energie ako naša celofiremná spotreba. Každým tovarom, ktorý nakúpite v našej predajni a následne konzumujete, prispievate aj vy ku zápornej bilancii CO2 a k symbolickému zníženiu sklenníkových plynov. Náš výnimočný postoj k zdravej pôde, zdravým rastlinám, zdravým zvieratám, zdravým potravinám a k zdraviu ľudí nám zaručene prináša do okolia každého z nás nenarušenú krajinu. Len výnimoční ľudia pochopia, tento pre náš život najdôležitejší kolobeh a zaradia sa do komunity podporujúcej slovenské poľnohospodárstvo.

Staň sa jedným z nich a kupuj potraviny z výnimočného Farmfoods konceptu slovenských farmárov. Čie potraviny kupuješ, toho krajinu obrábaš a si súčasťou tvorby nenarušenej slovenskej krajiny.

Naše výrobky označené týmto logom sú vyrobené bez použitia prídavných látok – emulgátorov prezývaných aj ako „éčka“. Farbivá, konzervanty, topiace soli, sladidlá, a iné prídavné látky v potravinách „E“ – buď predlžujú dobu trvanlivosti potravín, upravujú a zvýrazňujú ich chuť a farbu, umožňujú nahradiť drahšiu zložku potravín (napríklad mäso, mlieko) lacnejšou náhradou najmä vodou, resp. menej kvalitnou náhradou.

Podľa európskych štatistík v priemere každý človek v Európe zje ročne 5-6 kg čistých aditív s povinnosťou označovať podľa legislatívy písmenom „E“ alebo vypísaním presného názvu aditíva.
Vďaka týmto aditívam pri nákupe potravín zaplatíme a konzumujeme ďalšie desiatky ba stovky kíl vody a iných lacných náhrad šikovne viazaných a predaných ako balené v potravinách.
Podstatne horšia je však skutočnosť, že spôsobením chemických a škodlivých prídavných látok sa ťažko vyrovnáva aj relatívne zdravý človek, nieto ešte deti alebo niekto s podlomeným zdravím. Preto odborníci neustále varujú, že pre éčka nás ohrozujú alergie, bolesti hlavy, žalúdka, brucha, kožné podráždenia a ochorenia, krvný tlak, hyperaktivita, ba dokonca aj rakovina!

Naše výrobky obsahujú maximálne prírodné koreniny starostlivo vyberané a kontrolované. Odporúčanie Farmfoods – nepúšťajte sa do zložitých diskusií o tom, ktoré prídavné látky sú škodlivé alebo menej škodlivé – kupujte potraviny označené našim logom!

Tento produkt bol vyrobený bez akýchkoľvek rastlinných surovín, ktoré boli geneticky modifikované, takisto pri ich pestovaní a spracovávaní neprišli do kontaktu s inými geneticky modifikovanými organizmami.

Geneticky modifikované organizmy alebo GMO sú výsledkom laboratórneho procesu, pri ktorom sa vezmú gény z DNA jedného organizmu a umelo sa vnútia do génu druhého organizmu čo sú väčšinou nesúvisiace rastliny alebo živočíchy. Tieto gény môžu pochádzať z baktérií, vírusov, hmyzu, zvierat, dokonca ľudí.

Nie je našou snahou zapojiť sa do hodnotenia škodlivosti a rizík pri konzumácii GMO potravín. Vieme však o obrovských rizikách, ktoré môžu nastať s rozšírením nekontrolovaných a jednoznačne neprírodných zásahov do organizmov, ľudí, potravín, zvierat a rastlín, a preto ponúkame garantovanú alternatívu pre všetkých, ktorí chcú konzumovať potraviny bez geneticky modifikovaných organizmov opatrené týmto logom.
Celá naša poľnohospodárska produkcia a výroba potravín je prísne kontrolovaná, nepoužívajú sa a ani nemôže byť kontaminovaná geneticky modifikovanými organizmami. Taká „bezvýznamná“ preprava GMO plodín nákladným vozidlom a následná preprava našich krmív môže spôsobiť kontamináciu a prístrojmi ihneď identifikovateľnú „bezvýznamnú“ prítomnosť GMO aj na našich farmách, čo je pre nás neprípustné, a preto kontrole každého nášho dodávateľa v celom výrobnom procese venujeme výnimočnú pozornosť. Naše zvieratá sú kŕmené výlučne našimi bez GMO krmivami rastlinného pôvodu. Žiadne naše zviera nie je geneticky modifikované a nekŕmime ich ani geneticky modifikovanou sójou, ktorou je dokrmovaných vyše 95 % všetkých zvierat v Európskej únii.
Výnimočnosť tohto loga a obsahu potravín takto označených je pre Vás všetkých, ktorí viete o čom môže byť genetická modifikácia a aké nepredvídateľné následky nás môžu v budúcnosti prekvapiť je zárukou, ktorá je bezkonkurenčná a nadčasová.

.


Ovčie mlieko pochádza od vlastných oviec z Farmy Turček. Sú to ovce plemena prevažne Zošľachtená valaška, ktoré je pôvodným plemenom oviec na slovensku a patrí k nášmu historickému bohatstvu. Tieto ovce sa pasú na zelených pasienkoch na úpätí Kremnických vrchov, ktoré obkolesujú spoločne s bohatými lesmi farmu Turček. Z takejto paše sa do nášho ovčieho mlieka dostáva široké množstvo vzácnych zložiek a zdraviu prospešných baktérií, ktoré robia takéto mlieko jedinečné a sú potrebné pre človeka. Aj preto ho používame do výrobkov v surovom nepasterizovanom stave, aby sa jeho jedinečnosť preniesla do konečných výrobkov z Bryndziarne Horný Turček a bola znásobená zrením výrobkov z neho pri presne stanovených podmienkach.
Kvôli úsiliu docieliť správnu veľkosť či hrúbku krájaného zemiaku sme skúšali rôzne druhy mechanických krájačov, čo nám prinieslo mnoho starostí, ale aj radostí. Nájsť vhodný krájač, ktorý zabezpečí optimálny tvar nie je naozaj ľahké. Precestovali sme krížom-krážom až nakoniec sa nám podarilo nájsť nášho výrobného kamaráta, ktorý vám jedným tlačidlom nakrája pekné veselé kocky, plátky a štvrťky. Je jednoduchý, rýchly a šikovný. Nakrájané zemiaky sa môžu použiť na rôzne kulinárske špeciality a je len na vás, ako ich zužitkujete.
Výroba bryndze sa realizuje v novo vytvorenej prevádzke Bryndziareň (Spracovanie ovčieho mlieka) v areáli dvora salaš Turček, ktorá sa nachádza v jednej budove s dojárňou. Ako surovina sa používa mlieko z vlastného chovu oviec priamo na salaši, ktoré sú dvakrát denne dojené v modernej dojárni napojenej priamo na bryndziareň.

Postup pri výrobe mlieka: Mlieko sa po nadojení prefiltruje a ide do chladiaceho suda, tam sa schladí na 5°C. Mlieko na výrobu syrov a bryndze putuje do syrárskych výrobníkov. Tam sa pridá syridlo. Pri syrení je veľmi dôležité dodržanie správnej teploty v rozmedzí 32-35 °C. Syrenie trvá minimálne 30 až 45 minút. Vznikne syrenina, ktorá sa krája harfou (harfuje) dovtedy, kým nevzniknú zrná vo veľkosti fazule. Po usadení syreniny po cca 5 minútach sa môže zbierať do plachietky-hrudiarky. Rohy hrudiarky sa uhlopriečne previažu, aby sa uvoľnila zvyšná tekutina-srvátka, a vyformuje sa syr, ktorý dostane tvar hrudky. Pri výrobe bryndze sa syr v hrudiarke nechá 2-3 dni odkvapkávať v samostatnej miestnosti (v teplom sklade), kde by mala byť stála teplota od 18 do 22 °C, a kde sa naštartuje proces zrenia. Neskôr ide do studeného skladu, tu zreje 4-6 dní pri teplote 13-15°C. Po ukončení zrenia je syr vhodný na výrobu bryndze. Najprv sa drví v homogenizátore a potom sa premiešava a pridáva sa soľný roztok, aby bola dosiahnutá požadovaná konzistencia a chuť bryndze. Následne sa bryndza zabalí do potravinárskych obalov, ktoré sa vložia do debničiek a prevezie sa za účelom ďalšej distribúcie a spracovania do centrálneho logistického skladu v Dubníku.