HK21

HK21

Čerstvé z jazera

Domáca kačica celá

HK
CENA
11,79 €/kg
Balenie
Dostupnosť
Obalová etiketa
Technická etiketa

Domáca kačica celá Celá chladená domáca kačica narodená a chovaná v prirodzených podmienkach voľného chovu na našej farme. Vytvárame podmienky, v ktorých sú kačice chránené pred fyzickou a psychickou nepohodou. Umožnený je im voľný pohyb po priestranstve s dvomi vodnými plochami s množstvom zelene, kde môžu prejavovať svoje prirodzené správanie. Na úkryt pred nepriaznivým počasím im slúži viacero hospodárskych budov a prístreškov, v ktorých majú dostatok krmiva i napájačky s vodou. Vďaka týmto pre nich najpriaznivejším podmienkam si zachovávajú pravú chuť kačacieho mäsa. Možno hovoriť o kráľovstve kačíc. Ako jediný na Slovensku sme uznaným šľachtiteľským chovom Pekingskej bielej kačice. Naša kačica sa považuje za luxusný pokrm, ktorým si nejeden labužník obohatí svoj slávnostný stôl.

Hlavná surovina je kačica kráľov.

Výrobok bol pripravený chladením. Pri výrobe neboli použité žiadne ďalšie suroviny.

Naše zvieratá boli chované , spracované a výrobky boli vyrobené na farme v Kráľovom Brode (spoločnosť AGROSTAAR KB spol. s r.o.).

Čítajte etikety nakupovaných potravín, prehodnocujte, za čo a koľko platíte, sledujte najmä: pôvod hydiny, spracovateľa, či bola hydina chovaná vo Welfare chove.

Tento slogan vyjadruje úsilie byť čo najbližšie k zákazníkovi. Keďže chceme, aby mal s nákupom čo najmenej práce, snažíme sa ponúkať čo najširší sortiment na jednom mieste.
Prvá časť: „tradičné chute vidieka“ = FARMFOODS vo všetkých svojich výrobkoch poskytuje pôvodnú chuť a kvalitu, na ktorú boli ľudia zvyknutí kedysi. Zároveň však v rámci svojej ponuky má aj nové, modernejšie výrobky, ktoré sú rovnako chutné a kvalitné. Druhá časť: „pre moderného človeka“ = charakterizuje životný štýl spoločnosti, jej potreby a našu schopnosť ich naplniť. Dnešný moderný človek je zaneprázdnený a nemá veľa času. Preto chce nakupovať vždy na jednom mieste a základné potraviny doniesť svojej rodine čo najrýchlejšie. Zároveň má špecifické požiadavky na kvalitu potravín, ktoré nakupuje. Snaží sa vyhľadávať poctivé produkty, v ktorých je zachovaná tradičná chuť. Má dostatok informácií a chce poznať najjednoduchšie postupy prípravy jedál. Rovnako ho zaujíma pôvod, vystopovateľnosť a zloženie výrobkov. Tiež chce mať dostatok informácií o procese výroby a hygiene počas nej. Naším zámerom je poskytnúť mu príležitosť pre naplnenie všetkých týchto požiadaviek v čo najväčšej miere.

ZA CHUŤ, KVALITU A BEZPEČNOSŤ TOHOTO VÝROBKU RUČÍ

Zodpovedá za fungovanie technologických postupov výrobnej potravinárskej prevádzky na spracovanie hydiny, prípravu a riadenie výroby a distribúciu. Plánuje materiálové zdroje výroby, Kontroluje a posudzuje dodržiavanie technologických postupov, procesov a noriem vo výrobe a zodpovedá za dodržiavanie bezpečnostných noriem a noriem kvality. Takisto sa podieľa na riešení dizajnu a etiketovania výrobkov a textácii etikiet, ako aj na vývoji nových produktov.
Naše produkty sú NATUR - prírodné. Aby nevznikli nedorozumenia je potrebné vysvetliť rozdiel medzi NATUR a BIO produktmi.

Snaha vytvárať a budovať BIO produkciu vznikla v rokoch 1960-1970 ako reakcia na nové zistenia škodlivosti niektorých látok a hnojív, ktoré sa začali používať v povojnových rokoch pri výrobe potravín v snahe zvýšiť produkciu potravín a nakŕmiť hladujúcu populáciu. 50-ročné snaženie prispelo k dnešnému výsledku: k 2% celosvetovému podielu BIO potravín vo svetovej spotrebe potravín, pri odčerpávaní v značnej miere “spreneverených” obrovských dotačných prostriedkov, ktoré získavajú organizácie a farmári najmä vyspelých krajín. Aj vďaka “BIO-propagande” posledné desaťročia, ale najmä od roku 2000, legislatíva vylúčila 90% chemických prípravkov a hnojív predtým používaných v poľnohospodárstve. Dnes ostali v obehu a sú povolené, alebo sa kontrolnými orgánmi povoľujú len netoxické, rýchlo rozbúrateľné prípravky a hnojivá pre konvenčné poľnohospodárstvo (väčšina z nich sa používa aj v BIO). Pri odbornom používaní sú pre rastliny zdravé a neškodné. Práve vďaka nim je možné dopestovať zdravé rastliny bez toxických látok a chorôb.

Dnes je každému odborníkovi jasné, že zastaranú definíciu BIO potravín treba zmeniť, odstrániť vysoké podpory na BIO-produkty, ktoré - česť výnimkám - skončia v rukách neodborníkov, ktorí neuspeli v konvenčnom poľnohospodárstve a dnes prežívajú v BIO produkcii vďaka podporám.

Väčší problém ako v pestovaní rastlín a chove zvierat za posledné desaťročie nastal pri výrobe potravín. Pred 10-20 rokmi sa na výrobu 1 kg mäsových výrobkov bežne použilo 1-2 kg kvalitného mäsa. Dnes vďaka rôznym technológiám, prísadám a ťažko kontrolovateľným náhradám sa do mäsových výrobkov dostáva minimálne percento mäsa. Tu je potrebné nasmerovať legislatívu, kontrolu a zaviesť dokonalý systém označovania “obsahu” potravín. BIO potraviny v tom sú jednoznačne a podstatne serióznejšie.

Treba však povedať, že BIO produkciou nie je možné ani náhodou nakŕmiť našu planétu a zdravotná neškodnosť poctivých BIO-produktov je silno otázna vďaka toxínom, podvýžive, zdravotnému stavu a stresom, ktoré prežívajú “poctivé” BIO-produkty. V dole uvedenej tabuľke poukazujeme na rozdiely medzi BIO a našimi prírodnými NATUR produktmi vyrobenými v našom reťazci:

Pestovanie rastlín
BIONATUR
BIO-potraviny sú vyrobené výhradne z BIO-produktov pri použití len zákonom povolených zložiek, prídavných látok a materiálov, sú vyrobené systémom ekologickej poľnohospodárskej výroby, ktorá spĺňa všetky predpisy zákona o EP a výnosu MP SR, podrobujú sa pravidelnej kontrole na každom stupni a poberajú významnú finančnú podporu EÚ.Výrobky Farmfoods sú NATUR - prírodné, v rastlinnej výrobe použité len zákonom povolené zložky prídavných látok a materiálov. Sú vyrobené podľa prísnych vnútropodnikových pravidiel a podvoľujú sa pravidelnej kontrole dodržiavania hlavných zásad a pravidiel pre reťazec s nasledujúcim cieľom: zdravá pôda - zdravé rastliny - zdravé zvieratá - zdravé potraviny - zdraví ľudia - nenarušená krajina.
Pôda na ktorej BIO-potravina vyrastie, musí byť zbavená akýchkoľvek chemických látok, ktoré sa do nej predtým dostávali prostredníctvom umelého hnojenia.Do pôdy sa nepridávajú žiadne škodlivé chemické látky a prípadné postupné zbavovanie pôdy takých látok je identické s BIO-požiadavkami.
Monokultúry nie sú povolené (opakovanie osevných postupov po sebe).Monokultúry sa nevyužívajú z dôvodu zdravého rozumu a efektívnosti výroby.
BIO-produkty neobsahujú žiadne geneticky upravované zložky.Naše prírodné, NATUR produkty, neobsahujú žiadne geneticky upravované zložky.
Osevný postup a technológie pestovania musia brániť erózii pôdy.Osevný postup a technológie pestovania bránia erózii pôdy.
Použitie pesticídov nie je povolené, resp. je povolené len na základe povolenia kontrolného orgánu v prípade inverzného výskytu. Nevyskytujú sa v nich škodliviny z pesticídov. Počas celej vegetácie sa však vyvíjajú v strese spôsobenom tlakom škodcov, chorôb a burín, výsledkom čoho je väčšinou nízka, poškodená úroda napadnutá toxínmi a chorobami. Spoločnosti skupiny používajú len certifikované pesticídy absolútne neškodné pre rastliny a životné prostredie, v povolených a doporučených množstvách. Rastliny pripravené k zberu sú zdravé a neobsahujú žiadne škodliviny z postrekov. Vďaka odbornej a zdravej ochrane počas vegetácie je úroda zdravo vyvinutá - nie je napadnutá toxínmi, fuzáriami a inými chorobami, ktoré prenášajú škodcov alebo spôsobujú choroby.
Používajú sa výlučne hnojivá získané prostredníctvom hospodárskych zvierat, kompostom alebo zeleným hnojením. Nepoužívajú sa umelé hnojivá. Únik živín do ovzdušia a do spodných vôd je nekontrolovateľný a veľmi vysoký. Rastliny väčšinou trpia nedostatkom základných živín, čo má za následok zníženie úrody a náchylnosť rastlín na choroby. Zakrpatené, napadnuté rastliny (zelenina, ovocie) obsahujú veľa toxínov, sú na vzhľad škaredé a zároveň môžu byť napadnuté rôznymi chorobami alebo škodcami (napr. červíkmi). Pri hnojení rastlín využívame v maximálnej miere organické hnojenie exkrementami zvierat, vyhnitý substrát z bioplynových staníc ale aj bakteriálne hnojivá, prípadne zelené hnojenie - s presným dodržovaným dávkovaním pre potreby rastlín a zapracovávaním do pôdy kvôli stratám živín a ochrane ovzdušia. Každú plodinu hnojíme cielene, vedecky, podľa návodu tej ktorej rastliny na výživu a plánovanej výšky úrody. Hnojivá preto dodávame najmä v organickej forme, ale aj v certifikovaných, pre rastliny neškodných hnojivách, taktiež listovou výživou cez list za účelom bezstratového dodania potrebného množstva živín pre rastlinu vtedy, keď to počas svojho rastu potrebuje. To je nutné z hľadiska zdravotného stavu rastliny a optimálneho rastu za účelom dosiahnutia čo najlepších úrod. Pre odborníkov netreba vysvetľovať, že živiny dodávané organickými, alebo umelými hnojivami sa musia premeniť na tú istú chemickú zlúčeninu, ktorú je rastlina schopná prijímať koreňovou sústavou alebo cez list. Organické hnojivá na rozdiel od umelých však zvyšujú podiel humusu v pôde, ktorý je základným faktorom tejto premeny, ale aj udržania živín vo formách potrebných na príjem rastlinami.
Základné podmienky starostlivosti hospodárskych zvierat
BIONATUR
Ustajnenie s dostatočným prívodom vzduchu, dostatkom svetla, dostatkom priestoru na pohodlný oddych.Ustajnenie s dostatočným prívodom vzduchu, dostatkom svetla, dostatkom priestoru na pohodlný oddych.
Dobrý prístup k napájacej vode.Dobrý prístup k napájacej vode.
Zakázané je využívanie genetického inžinierstva v šľachtení a plemenitbe zvierat.Nevyužívame plemená, ktoré sú produktom genetického inžinierstva pri šľachtení zvierat.
Zvieratá musia mať zabezpečený dostatok pohybu na pastvinách a vo výbehoch (výbeh aj v zime).Zvieratá musia mať zabezpečený dostatok pohybu na pastvinách a vo výbehoch (výbeh aj v zime).
Nevyužívajú rastové hormóny, nie sú liečené hormonálnymi liekmi.Nevyužívajú rastové hormóny, nie sú liečené hormonálnymi liekmi.
Nie je povolené používať antibiotiká a iné povolené liečivá.Zvieratá buď uhynú alebo sú dochované do jatočných hmotností za podstatne dlhšie obdobie, možno aj retardované a predávajú sa ako „BIO“Naše zvieratá z chorôb liečime ako naše deti všetkými dostupnými a povolenými prostriedkami, aby choroby rýchlo prekonali bez následkov vo vývine.V prípade nutnosti použitia antibiotík sa zvieratá už nikdy nedostanú do ponuky siete FARMFOODS.
Kŕmenie iba ekologicky vyrobeným krmivom - rastlinná strava v BIO kvalite bez pesticídov a umelých hnojív, bez GMO, nejedia kukuričnú siláž.Naše zvieratá kŕmime výhradne zdravým krmivom, vyprodukovaných podľa zásad uvedených v kapitole “Pestovanie rastlín” - NATUR.
Zvieratá sa chovajú bez týrania a stresu (čo je však ťažko predstaviteľné po uvedomení uvedených faktorov)Zvieratá sa chovajú bez týrania a stresu. Voči stresu nie sú vystavené ani vďaka nedostatku nevyváženého kŕmenia, ani skupinových chovov zvierat, v ktorých si tieto zvieratá navzájom ubližujú. Zvieratá sa porážajú priamo na mieste, kde sa chovajú, alebo sú prevážané len na minimálne vzdialenosti.Požiadavky na spracovanie potravín
BIONATUR
Nesmú sa používať žiadne chemikálie, teda žiadne umelé sladidlá, konzervačné látky, alebo farbivá zaťažujúce ľudský organizmus, žiadne “E”.Nesmú sa používať žiadne chemikálie, teda žiadne umelé sladidlá, konzervačné látky, alebo farbivá zaťažujúce ľudský organizmus, žiadne “E”.
Aby mali potraviny dlhšiu trvanlivosť, volia sa prirodzenejšie postupy, napr. sušenie, mrazenie alebo údenie.Aby mali potraviny dlhšiu trvanlivosť, volia sa prirodzenejšie postupy, napr. sušenie, mrazenie, údenie a ďalšie moderné inovatívne postupy zrenia, tepelnej úpravy (sous vide, konfitovanie) a balenia atď.
Pri spracovaní BIO-produktov na BIO-potraviny sa dbá na energetickú úspornosť, minimalizáciu tvorby odpadov, uplatňovanie šetriacich metód a technológiiPri spracovaní našich produktov na prírodné (NATUR) Farmfoods potraviny sa dbá na energetickú úspornosť, minimalizáciu tvorby odpadov, uplatňovanie šetriacich metód a technológii
Ku každej BIO-potravine je potrebná sprievodná dokumentácia o osvedčení o pôvodeKu každému nášmu NATUR produktu je dokonale zabezpečená vysledovateľnosť, garancia pôvodu, spôsob chovu a výroby.
Množstvo prírodných prísad konvenčného pôvodu nesmie presahovať 5% objemu BIO-potraviny. Množstvo sa musí vyznačiť na etikete.Naše NATUR produkty neobsahujú žiadne prísady, okrem prírodných korenín, bez konzervačných látok.Najväčším paradoxom po porovnaní uvedených metód je celkový vplyv na našu krajinu, zdravé potraviny, zdravé zvieratá, zdravé rastliny a spôsob výroby potravín s maximálnou energetickou úspornosťou, kde hlavne pri pestovaní rastlín a chove zvierat nastáva obrovský nesúlad v bioprodukcii s hlásenými cieľmi a jednoznačne vyhráva naša NATUR produkcia.

Logo, za ktorým sa skrýva súbor nespočetných strategických rozhodnutí, opatrení, postupov a práce. Toto označenie je manifestom, na ktorom stojí filozofia fungovania krátkeho dodávateľského reťazca FARMFOODS. Je postavená na pilieroch označujúcich celý proces, ktorého výsledkom sú naše výnimočné potraviny (zo slovenských fariem až ku konečnému spotrebiteľovi). Oprávnenosť používať toto logo majú všetci partneri, ktorí okrem dodržiavania politiky kvality Farmfoods, fungujú na princípe šiestich pilierov: zdravá pôda -> zdravé rastliny -> zdravé zvieratá -> zdravé potraviny -> zdraví ľudia -> nenarušená krajina.

ZDRAVÁ PÔDA

Pôda je základným výrobným prostriedkom každého farmára. Je tiež limitovaným a ľahko zničiteľným prírodným zdrojom nenahraditeľnej hodnoty, považovaným za jedno z najvzácnejších bohatstiev ľudstva, ktoré umožňuje rastlinám, zvieratám a človeku žiť na našej Zemi.

Aby rastliny klíčili, rástli, kvitli a prinášali úrodu, musia dostávať patričné množstvo minerálov, vzduchu, vody a organických látok. To všetko je možné len za prítomnosti pôdnych mikroorganizmov. Hrsť zdravej pôdy poskytuje životný priestor pre miliardy organizmov tisícok druhov, ktorým na našich farmách venujeme nevídanú pozornosť. Zdravá pôda je základným predpokladom fungovania výnimočného konceptu Farmfoods. Aby bola pôda na našich farmách zdravá, vykonávame v jej prospech mnoho opatrení. Medzi tie najdôležitejšie patrí:
• Individuálny prístup k pôdnym potrebám/Poznáme, čo naša pôda potrebuje/Naša pôda dostane vždy to, čo potrebuje): používame unikátny systém zónovania a spoznávania našich pozemkov, výsledkom čoho môžeme pôde v každej zóne dodať presne to, čo potrebuje v akurátnom množstve, čím výrazne šetríme životné prostredie, aj naše náklady na produkciu.
• Upravujeme pôdnu reakciu (pôdne pH): Pôdna reakcia ovplyvňuje rozpustnosť mnohých látok, prístupnosť živín, biochemické reakcie, aj jej štruktúru – a tým prakticky všetky vlastnosti pôdy. Vlastníme lom v ktorom ťažíme a melieme dolomitický vápenec. Ten následne aplikujeme našim špeciálne vyvinutým aplikátorom jemne mletého vápenca. Vápnením upravujeme pôdnu reakciu, tým stabilizujeme jej produkčnú funkciu a prispievame k uzdraveniu našich pôd.
• Pôdoochranárske technológie obrábania: Používame výnimočnú agrotechniku spracovania a obrábania našich pôd podloženú vyše 20 ročnými skúsenosťami s predajom a nasadením pôdoochranárskych technológií a strojov od unikátnych svetových výrobcov, ktorých na Slovensku zastupujeme.
• Čo sa z pôdy odoberie, to sa do nej aj vráti: Dodržujeme výslednú bilanciu úrodou odobratých živín, ich doplnením najvyššou možnou mierou na organickej báze. Maximálne a odborne využívame a zapracovávame rastlinné zvyšky, účelovo pestované medziplodiny a exkrementy našich zvierat – s dôrazom na zachovanie maximálneho množstva živín pre naše zdravé rastliny. Taktiež prevádzkujeme aj 3 bioplynové stanice, z ktorých ročne aplikujeme vyše 50 000 m3 digestátu pre zlepšenie úrodnosti a zdravotného stavu našich pôd.
•Bakteriálny život v pôde: Pochopili sme výnimočnosť bakteriálneho života v pôde a už niekoľko rokov systematicky dopĺňame najvýznamnejšie živé baktérie do našich pôd pomocou bakteriálneho hnojiva Phylazonit. Vďaka týmto baktériám pôda lepšie hospodári s vodou, vzduchom a teplom; maximálne využíva rastlinné zvyšky a dodanú organickú hmotu pri tvorbe humusu; a v neposlednom rade tiež úspešne bojuje proti usadzovaniu choroboplodných zárodkov a škodcov.

Naša zdravá pôda je výnimočným základom pre pestovanie našich zdravých rastlín.

ZDRAVÉ RASTLINY

Sme slovenskí farmári, pre ktorých je prvoradá produkcia zdravých rastlín vypestovaných na našich zdravých pôdach. Použitím výnimočných postupov vyprodukujeme potrebné množstvo zdravej a kvalitnej výživy rastlinného pôvodu pre naše zvieratá a široký sortiment obilnín, strukovín, olejnín, ovocia a zeleniny pre priamy konzum, alebo výrobu našich výnimočných zdravých potravín. Všetky naše postupy smerujú k tomu, aby sme pri optimálnych nákladoch (a žiadnych zbytočných zásahoch, ktoré by zdražovali výrobu a ohrozovali zdravie našich rastlín) dopestovali zdravé a kvalitné rastliny. Naša poľnohospodárska výroba a celý Farmfoods koncept je “NATUR“. Poctivé “BIO“ nemôže byť zdravé (bližšie v článku Bio vs Natur). Podobne ako naše deti potrebujú ochranu, liečenie a odbornú starostlivosť aby boli zdravé, tak aj naše zdravé rastliny potrebujú výnimočnú odbornú starostlivosťou a v prípade potreby adekvátnu liečbu. Naše najdôležitejšie výnimočné postupy vám priblížime v nasledovných príkladoch na ktorých stojí druhý pilier Farmfoods konceptu “zdravé rastliny“:
• Bez GMO: Celá naša rastlinná produkcia je prísne kontrolovaná, nepoužíva a ani nemôže byť kontaminovaná geneticky modifikovanými organizmami. - Výber výnimočných odrôd - Výberu odrôd, osív a sadív venujeme nevídanú pozornosť a pestujeme len rastliny vyšľachtené najnovšími technológiami renomovaných firiem pre naše podmienky a hlavne účelu použitia v živočíšnej alebo následnej potravinárskej produkcii. Správny výber odrôd má výnimočný vplyv na naše zdravé rastliny používané ďalej v našom krátkom dodávateľskom reťazci FARMFOODS.
• Výnimočná sejba s prihnojovaním: Do našej zdravej výnimočne pripravenej pôdy vkladáme osivá do najoptimálnejších polôh a štruktúr tak, aby bol zabezpečený optimálny prístup vody, vzduchu a výživy. Už pri sejbe pomocou našich výnimočných siacich strojov aplikujeme základné hnojenie (N, P, K, S, Ca, Mg) v množstve a pomere ako daná rastlina na danej pôde potrebuje, nasmerované priamo ku budúcim korienkom našich rastlín tak, aby bolo maximálne využité. Vďaka tomuto (výnimočnému/špeciálnemu) postupu je naša spotreba základných hnojív len na úrovni 20-40% bežne používaného množstva hnojív pri plošnej aplikácii potrebnej pre dosiahnutie základnej výživy zdravých rastlín.
• Listová výživa: Po vyše 10 rokoch intenzívneho výskumu, pokusov a vnímania biológie rastlín sme vyvinuli vlastný výnimočný systém listovej výživy našich rastlín. Sami vyrábame a systematicky dodávame cez list našimi rastlinami absorbovateľné množstvá základných živín, mikro a makro prvkov, humátov, organických kyselín, sacharidov, biokatalyzátorov, aby sme zabezpečili rastlinám zdravý optimálny vývoj a príjem energie, vitamínov a bielkovín.
• Výnimočná bakteriálna výživa Phylazonit: pomáha našim rastlinám prijímať vo vzduchu viazaný dusík. Ďalej sa vďaka nej sprístupňuje mineralizáciou uvoľnený dusík a tiež inak neprístupné formy fosforu, draslíka a iných živín z pôdy. Vďaka týmto výnimočným postupom sa naša spotreba dusíkatých hnojív za posledné roky znížila na polovicu a sú aplikované len v minimálnych dávkach v čase nevyhnutnej potreby pre zdravý vývoj našich rastlín.
• Minimálne množstvo najekologickejších pesticídov: Vďaka našim výnimočným postupom pri mechanickom ničení burín s našimi výnimočnými strojmi, ale aj systematickej bakteriálnej a listovej výživy naše zdravé rastliny potrebujú minimálne množstvo najekologickejších pesticídov (cca. 30 % slovenského priemeru) na dosiahnutie čistých zdravých porastov bez burín, škodcov a chorôb, ktoré by v prípade prítomnosti degenerovali rastliny a boli by zárodkom a nositeľom mykotoxínov a chorôb pri výžive zvierat a výrobe potravín.
• Sme lídrom presného variabilného poľnohospodárstva na Slovensku: Vyvíjame a používame unikátny výnimočný systém variabilných technológií pri pestovaní rastlín, kde po vzorkovaní, infraspektrálnom fotení a na základe úrodových máp identifikujeme potreby úpravy pH, hnojenia, ochrany na našich parcelách a po vedeckej analýze máme pripravených cca. 20 rôznych aplikačných systémov na variabilnú aplikáciu potrebných zásahov pre hospodárnu a výnimočnú rastlinnú výrobu s produkciou zdravých rastlinných produktov.
• Nahrádzame príjem chýbajúcich makro a mikroprvkov našimi rastlinami. Naše produkty rastlinnej výroby sú na trhu výnimočné aj vďaka zvýšenému obsahu makro a mikroprvkov (Ca, Mg, Fe, Mn, Zn) oproti bežne dopestovaným s tradičnými metódami. Možno málokto vie, že jediné prírodné zdroje makro a mikroprvkov v našej strave pochádzajú z hornín, ktoré sa nachádzajú v našich poľnohospodárskych pôdach. Tieto dôležité prvky sú však intenzívnym poľnohospodárstvom stáročia odčerpávané a nijako nie sú doplňované. Vedci za posledné desaťročia vydokladovali obrovskú potrebu dopĺňať mikro a makroprvky aj s nespočetnými variáciami minerálnych doplnkov s často nevystopovateľnými pôvodmi, s ktorými je zaplavený náš trh, a s užívaním ktorých už každý z nás má skúsenosti. Tak ako ľudia, aj rastliny pre svoj zdravý rast a vývoj potrebujú tieto prvky, čomu nás koncept venuje zvýšenú pozornosť a naše výnimočné listové hnojivá dopomôžu nielen našim rastlinám optimalizovať dodávku a príjem širokého rozsahu makro a mikroprvkov ale aj zvýšeným obsahom týchto prvkov dopomáhajú potravinám FARMFOODS ku svojej výnimočnosti

ZDRAVÉ ZVIERATÁ

Naše zdravé zvieratá sú kŕmené výlučne našimi zdravými krmivami rastlinného pôvodu, ktoré nie sú geneticky modifikované. Žiadne naše zviera nie je geneticky modifikované a vylúčili sme z ich jedálneho lístka aj geneticky modifikovanú sóju, s ktorou je dokrmovaných vyše 95 % všetkých zvierat v Európskej únii. Celá naša živočíšna výroba je už niekoľko rokov podriadená jedinému cieľu, a to chovať pre náš krátky dodávateľský reťazec výnimočné zdravé a šťastné zvieratá. Naše výnimočné zvieratá sú narodené (okrem jednodňových kurčiat), chované, odporazené a spracované na Slovensku, priamo na našich farmách patriacich do združenia FARMFOODS. Zdravie a výnimočnosť našich zvierat sú prvoradou úlohou nášho konceptu, čo dokazujú aj nasledovné fakty:
• Vďaka starostlivému výberu vhodných plemien účelovo zaradených do jednotlivých našich chovov sme sledovali cieľ ponúknuť najkvalitnejší a najvhodnejší genetický materiál vhodný na produkciu konečnej výnimočnej potraviny živočíšneho pôvodu. Výnimočné plemeno chované na mäso Hovädzí Charolais, Bravčové Mangadurca, Jahňacie Barrichon du Cher sú zárukou tých najkvalitnejších mäsových lahôdok. - Chovy sú špecializované na určitý konečný výnimočný produkt a na pulty nášho reťazca sa dostanú len výnimočné a zdravé produkty a vedľajší produkt sa odpredá na ďalšie využitie mimo nášho reťazca (napr. mäso mliečnych plemien hovädzieho dobytka a oviec starších plemien aj rodičovský materiál mladých zvierat, nosnica a pod.).
•Šťastie našich zvierat je najväčšou výzvou pre našich ošetrovateľov a manažérov na našich farmách a zabezpečujeme im nespočetné privilégiá, počas celého života. Pokoj a šťastie je základom zdravia aj u zvierat, a preto dostanú všetko, aby boli šťastné už od narodenia. Vzdušné a pohodlné priestory na ich chov, kvalitné pastviny, výnimočná starostlivosť, nestresová technológia chovu znásobená výnimočným ľudským prístupom je základom šťastia medzi našimi zvieratami.
• Mliečne plemená hovädzie – Holstein, oviec – Zušľachtená valaška a Lacaune sú základom a garanciou pri výrobe výnimočných mliečnych špecialít.
• Zdravá, hodnotná a vyvážená strava je základom pre šťastný a nenarušený vývoj a rast zdravých zvierat. Naši odborníci venujú výnimočnú pozornosť pri zostavení kŕmnych dávok a výrobe kvalitných zdravých krmív skoro výlučne vyprodukovaných v našej výnimočnej rastlinnej výrobe pre jednotlivé kategórie zvierat. Len vyvážené a kvalitné krmivo môže prispieť k výnimočným vlastnostiam a požiadavkám, ktoré na naše výnimočné zvieratá kladieme, a to najmä množstvo a kvalita tuku, bielkovín, iné výživové hodnoty, ďalej textúra, kvalita, mramorovanie, vnútrosvalový tuk, kulinárske vlastnosti za účelom dosiahnutia stálej nekolísavej výnimočnej kvality.
• Naše zdravé, pokojné a šťastné zvieratá sú pod stálym odborným drobnohľadom kvalitných zverolekárov, ktorý využívajú najmodernejšie metódy najmä prevencie a v pripade potreby aj liečenia našich zvierat. V prípade výskytu zvierat, ktoré prekonali vážnejšie choroby a stresy tieto po vyliečení sú speňažené mimo reťazca FARMFOODS.

ZDRAVÉ POTRAVINY

Prvoradým cieľom projektu FARMFOODS je priniesť čo najširší sortiment zdravých výnimočných potravín z vlastných polí, maštalí, potravinárskych prevádzok cez vlastné predajne čo najbližšie ku konečnému spotrebiteľovi. Základom našich zdravých potravín sú zdravé vystopovateľné rastliny vyprodukované na zdravej pôde a zdravé zvieratá chované vo výnimočnom Farmfoods koncepte. Nemenej dôležitým faktorom sú aj výrobné prevádzky výnimočné technologické postupy, prístup, kvalita a hygiena, vďaka ktorej náš veľký výber výnimočných potravín môžeme ponúknuť širokej verejnosti. FARMFOODS je Natur a pri výrobe výnimočných potravín v maximálnej možnej miere vyvarujeme používaniu rôznych prídavných látok, aditív, umelých konzervantov a farbív a používame len prírodné koreniny, aby naše potraviny boli čo najzdravšie a najprírodnejšie. Využívame najnovšie technologické znalosti, výnimočné technológie a moderné výrobné priestory s nadštandardnou hygienou, aby sme dokázali vyrobiť pre našich zákazníkov najzdravšie potraviny. Pri výrobe preferujeme zachovanie tradičných ozajstných chutí potravín. Pri tepelných a iných úpravách preferujeme technológie, ktoré v maximálnej miere zabezpečia uchovanie vitamínov a iných nutričných hodnôt obsiahnutých v našich zdravých výnimočných potravinách. Naše záväzky, voči našim zákazníkom ohľadom zdravotnej nezávadnosti a výnimočnosti prísne kontrolujeme zavedením a uplatnením medzinárodných štandardov zastrešením certifikátmi systému manažérstva kvality ISO: 9001:2008, systému environmentálneho manažérstva ISO 140001:2004, systému manažérstva bezpečnosti OHSAS 18001:2007 v celej výrobnej vertikále vrátane rastlinnej aj živočíšnej výroby a aj systému manažérstva bezpečnosti potravín ISO 22000:2005 pri potravinárskych prevádzkach. Zdravé potraviny balíme do moderných hygienicky nezávadných obalov a predávame ich v obchodoch vybavených modernou technológiou zabezpečujúcou zachovanie výnimočných parametrov až do rúk zákazníkov.

V poslednom období sa rozširujú informácie o možnej škodlivosti mäsa a mäsových výrobkov na naše zdravie. Jediné dokázané škodlivosti boli však pri používaní rýchlosoli (dusitanovej soli), ktorú obsahujú všetky bežné tovary dostupné v obchodoch. Pri výrobe našich Farmfoods výrobkov rýchlosoľ nepoužívame. Ďalšími dokázanými škodlivými látkami a pritom veľmi rozšírenými sú rôzne aromatické náhrady údenia. Pri výrobe našich údených výrobkov používame výhradne suché drevené piliny v kontrolovaných, moderných udiarňach. Najdôležitejším argumentom pri škodlivosti alebo neškodlivosti mäsa a mäsových výrobkov na naše zdravie je však fakt, že krajiny s najväčšou spotrebou mäsa (najmä hovädzieho a ovčieho) sa dožívajú v priemere oveľa vyššieho priemerného veku a majú nižší výskyt srdcovo-cievnych a rakovinových chorôb.

ZDRAVÍ ĽUDIA

Zdravie je najvzácnejším bohatstvom každého človeka na Zemi. Práve každodenným jedením ho výrazne ovplyvňujeme. Keď jeme zdravé výnimočné potraviny, pomáhame nášmu zdraviu. Podľa európskych štatistík v priemere každý človek v Európe zje ročne 5-6 kg čistých aditív s povinnosťou označovať podľa legislatívy písmenom „E“. Ďalej konzumujeme a zaplatíme za ďalšie desiatky kíl vody a iných lacných náhrad šikovne viazaných a predaných ako „balanc“ v potravinách.

Zdraví ľudia, ktorí vyberajú a konzumujú zdravé potraviny nájdu veľmi poctivú širokú výnimočnú bázu kvalitných zdravých potravín v našom farmárskom obchodnom reťazci FARMFOODS. Zdraví ľudia zbierajú a hodnotia všetky dostupné informácie o zdravých potravinách. Je potrebné byť značne fundovaný a obozretný a vzdelaný na to, aby každý mohol vytvoriť pre svoje zdravie najvhodnejší názor a zásady pri stravovacích praktikách a výbere potravín. Tvorcovia myšlienky a tím FARMFOODS sú presvedčení, že pre všetko, čo je živé, tak ako pre zdravé rastliny a zdravé zvieratá, tak aj pre zdravých ľudí je nevyhnutná a zdraviu jednoznačne prospešná vyvážená zdravá strava, podporená zdravým životným štýlom. Vynechaním potrebných zložiek stravy samozrejme ani ich nadmerná jednostranná preferencia neprispieva k nášmu zdraviu. Moderné „vegánstvá“ a jednostranné preferovanie ovocia a zeleniny s čiastočným alebo úplným vylúčením potravy živočíšneho pôvodu väčšinou dlhodobo prinášajú zdravotné problémy z nevyváženej stravy. Aj keď ovocie a zelenina je nevyhnutnou a zdraviu jednoznačne prospešnou zložkou vyváženej stravy farmári jednoznačne vedia, že na jednotku hmotnosti sa musí použiť podstatne viac hnojív a pesticídov ako pri pestovaní a produkcii iných potravín rastlinného pôvodu. Zdraví ľudia využívajúci náš výnimočný informačný systém o našich výnimočných zdravých potravinách, ktorý je budovaný s maximálnou snahou odovzdať čo najviac informácií o výrobkoch, spôsobe výroby, vystopovateľnosti, použiteľnosti a výnimočnosti.

Veríme, že aj ľudia, ktorí odôvodnene v prospech svojho zdravia sú nútení obmedziť – resp. vynechať nejaké alergény alebo zložky potravín nájdu u nás dostatočné informácie a široký sortiment ďalších aj pre nich vhodných výnimočných potravín.

Všetci ostatní, ktorí chcú byť zdraví a výnimoční, začnite sa venovať nášmu Farmfoods konceptu a konzumujte naše zdravé potraviny, a tak ovplyvňujte Vaše zdravie a zaraďte sa medzi ľudí, ktorí chcú byť zdraví.

NENARUŠENÁ KRAJINA

My, slovenskí poľnohospodári, ktorí sa zaoberajú rastlinnou a živočíšnou výrobou spolu aj s lesníkmi tvoríme menej ako 3 % z celkového počtu obyvateľstva. Poľnohospodárska a lesná pôda však tvorí vyše 90 % územia Slovenska, takže oprávnene sa pasujeme za najdôležitejších krajinotvorcov v našej prekrásnej krajine. Nenarušená krajina je súčasťou nášho dedičstva, ale bez našej výnimočnej starostlivosti o našu krajinu, o naše pozemky, okolie, prirodzené kolobehy, udržateľnú biodiverzitu, by naša krajina bola čoskoro zarastená nepekná, chorá, nezaujímavá.

Nenarušená krajina neznečistená CO2? Aj keď veľa o tom rozprávame a možno aj preto robíme, ale denný životný štýl, pohodlie, doprava, konzumácia prináša, uvoľňuje stále viac CO2 do zemskej atmosféry. Združenie Farmfoods, celá naša rastlinná, živočíšna a potravinárska výroba ako aj naša doprava a predajné miesta potravín pracujú so zápornou bilanciou CO2. Samozrejme aj naše strediská produkujú CO2, ale naša produkcia bionafty – vyrábanej z dodávok vyše 6.000.000 kg repky na energetické účely, etanolu (benzínu) – vyrábaného z dodávky vyše 12 000 000 kg kukurice z našich fariem a priamo výroba elektrickej energie v našich bioplynových staniciach poháňaná palivom našej rastlinnej produkcie (zelená energia pre viac ako 10.000 domácností na Slovensku) znamená podstatne viac vyprodukovanej “zelenej” energie ako naša celofiremná spotreba. Každým tovarom, ktorý nakúpite v našej predajni a následne konzumujete, prispievate aj vy ku zápornej bilancii CO2 a k symbolickému zníženiu sklenníkových plynov. Náš výnimočný postoj k zdravej pôde, zdravým rastlinám, zdravým zvieratám, zdravým potravinám a k zdraviu ľudí nám zaručene prináša do okolia každého z nás nenarušenú krajinu. Len výnimoční ľudia pochopia, tento pre náš život najdôležitejší kolobeh a zaradia sa do komunity podporujúcej slovenské poľnohospodárstvo.

Staň sa jedným z nich a kupuj potraviny z výnimočného Farmfoods konceptu slovenských farmárov. Čie potraviny kupuješ, toho krajinu obrábaš a si súčasťou tvorby nenarušenej slovenskej krajiny.

Tento produkt bol vyrobený bez akýchkoľvek geneticky modifikovaných surovín – a to ako živočíšnych, tak aj rastlinných. Takisto počas výroby neboli pridávané žiadne ďalšie suroviny, ktoré boli geneticky modifikované a ani pri spracovávaní neprišli do kontaktu s inými organizmami, ktoré boli geneticky modifikované. Okrem toho všetky živočíchy, z ktorých boli vyrobené suroviny obsiahnuté v tomto produkte, počas svojho života nekonzumovali krmivá zložené z geneticky modifikovaných organizmov.

Geneticky modifikované organizmy alebo GMO sú výsledkom laboratórneho procesu, pri ktorom sa vezmú gény z DNA jedného organizmu a umelo sa vnútia do génu druhého organizmu čo sú väčšinou nesúvisiace rastliny alebo živočíchy. Tieto gény môžu pochádzať z baktérií, vírusov, hmyzu, zvierat, dokonca ľudí.
Nie je našou snahou zapojiť sa do hodnotenia škodlivosti a rizík pri konzumácii GMO potravín. Vieme však o obrovských rizikách, ktoré môžu nastať s rozšírením nekontrolovaných a jednoznačne neprírodných zásahov do organizmov, ľudí, potravín, zvierat a rastlín, a preto ponúkame garantovanú alternatívu pre všetkých, ktorí chcú konzumovať potraviny bez geneticky modifikovaných organizmov opatrené týmto logom.

Celá naša poľnohospodárska produkcia a výroba potravín je prísne kontrolovaná, nepoužívajú sa a ani nemôže byť kontaminovaná geneticky modifikovanými organizmami. Taká „bezvýznamná“ preprava GMO plodín nákladným vozidlom a následná preprava našich krmív môže spôsobiť kontamináciu a prístrojmi ihneď identifikovateľnú „bezvýznamnú“ prítomnosť GMO aj na našich farmách, čo je pre nás neprípustné, a preto kontrole každého nášho dodávateľa v celom výrobnom procese venujeme výnimočnú pozornosť. Naše zvieratá sú kŕmené výlučne našimi bez GMO krmivami rastlinného pôvodu. Žiadne naše zviera nie je geneticky modifikované a nekŕmime ich ani geneticky modifikovanou sójou, ktorou je dokrmovaných vyše 95 % všetkých zvierat v Európskej únii.
Výnimočnosť tohto loga a obsahu potravín takto označených je pre Vás všetkých, ktorí viete o čom môže byť genetická modifikácia a aké nepredvídateľné následky nás môžu v budúcnosti prekvapiť je zárukou, ktorá je bezkonkurenčná a nadčasová.

Welfare hospodárskych zvierat v rámci ich chovu a starostlivosti o ne definuje podmienky, v ktorých sa môžu prirodzene správať a nie sú vystavované fyzickej a psychickej nepohode, chorobám, strachu a stresu. To zároveň znamená, že majú dostatok primeranej výživy a netrpia smädom a hladom. Žijú v priestore, v ktorom sa cítia prirodzene a dokážu v ňom uplatňovať správanie, ktoré je im vlastné.
Dodržiavanie welfare zvierat je pre nás mimoriadne dôležité. Naše zvieratá majú zabezpečený dostatok pohybu na pastvinách a vo výbehoch (aj v zime). Ustajnené sú s dostatočným prívodom vzduchu, dostatkom svetla, dostatkom priestoru na pohodlný oddych a dobrým prístupom k napájacej vode. Chované sú bez týrania a stresu. Voči stresu nie sú vystavené ani vďaka nedostatku nevyváženého kŕmenia, ani skupinových chovov zvierat, v ktorých si tieto zvieratá navzájom ubližujú. Zvieratá sa porážajú priamo na mieste, kde sa chovajú, alebo sú prevážané len na minimálne vzdialenosti, čím je takisto ich stres minimalizovaný.

Podmienky chovu welfare majú niekoľko zásad:
•priestor, kde sa kurence budú chovať musí byť obsadený jednorazovo do 24 hodín
•zaťaženie podlahovej plochy môže dosiahnuť maximálne 30 kg/m2
•pripravená podstielka musí mať hrúbku minimálne 10 cm
•kŕmenie a napájanie je zabezpečované nonstop
•krmivo a voda musia byť prístupné naraz pre 70 % kureniec
•dĺžka výkrmu kurčiat nesmie byť kratšia ako 40 dní
•je zabezpečený teplotný komfort v podobe minimálnych teplotných výkyvov
•majú svetelný režim – striedanie dňa a noci

.


Kačica kráľov pochádza z Kráľovho Brodu, kde so šľachtením a výkrmom tejto vodnej hydiny (plemeno - pekingská biela kačica) máme viac ako 60-ročné skúsenosti, čo znamená aj dlhú tradíciu a lásku k našim kačkám. Zabezpečujeme chov základného kŕdľa cca. 1500 ks. Sme unikátni aj v tomto smere, pôsobíme ako jediný šľachtiteľský a rozmnožovací chov na Slovensku. Farma zabezpečuje liahnutie (inkubačná doba 28 dní) a odchov malých kačíc, následne ich výkrm, ročne 60 000 – 70 000 ks. Kačice dosahujú jatočnú zrelosť po 55 až 65 dní s hmotnosťou 2,8 až 3,5 kg živej váhy. Naše kačice sú chované extenzívne na voľnom priestranstve v príjemnom prostredí, kde sa nachádzajú dve vodné plochy umožňujúce prirodzený vývoj a rast. Sú kŕmené prírodnými krmivami z vlastných polí ako kukurica, pšenica a jačmeň. Prístrešky, maštale a okolitá vegetácia chránia zvieratá proti slnečnému žiareniu a iným nepriaznivými vplyvmi počasia. Vhodné podmienky zabezpečujú doslova „kráľovstvo kačíc“. Preto chuť mäsa našich kačíc pripomína chuť, ktorú si pamätáme z detstva u babičky. Rovnako ako ona, aj my opatrujeme zvieratá s láskou, aby sme mali čo najväčší zážitok z čerstvo upečenej slovenskej kačice.
Všetky naše prevádzky sú vybavené modernými a výkonnými chladiarenskými zariadeniami pre zabezpečenie cieľa schladiť ponúkaný sortiment čo najskôr na teploty 0 – 4 °C. Táto teplota musí byť zachovaná počas prípravy, skladovania, dopravy aj na pultoch našich obchodov, aby ste domov dostali hygienicky a zdravotne nezávadný tovar podľa najprísnejších kritérií a noriem. Na všetkých prevádzkach máme zavedené elektronicky monitorované meranie teplôt a v prípade najmenších výkyvov sú vytvorené dôkladné postupy, aby neboli prerušené teplotné reťazce našich chladených potravín od výroby až k vám. Je veľmi dôležité, aby naše chladené potraviny boli aj vo vašich rukách v bezpečí. Po kúpe až do konečnej spotreby sledujte a dodržujte teploty skladovania uvedené na technickej etikete.
HISTÓRIA
AGROSTAAR KB spol. s r.o. Kráľov Brod je spoločnosť, ktorá sa zaoberá poľnohospodárskou činnosťou vo veľkovýrobných podmienkach. Podnik hospodári v kukuričnej výrobnej oblasti.
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 02. 07. 1998 a dodatkom č. 1 zo dňa 30. 07. 1998. Bola zapísaná do obchodného registra dňa 8. 9. 1998, IČO 36 229 156.
Podnik začal svoju činnosť v rastlinnej výrobe na 350 ha a postupne rozšíril podnikanie tak v rastlinnej ako aj v živočíšnej výrobe.
Poľnohospodársky podnik leží v južnej časti galantského okresu 20 km od okresného mesta, obhospodaruje sedem katastrálnych území. Nadmorská výška je 110 až 114 m. n. m. Obec Kráľov Brod sa nachádza v suchom klimatickom pásme, pôdy majú charakter ťažšieho typu hlinito-piesočnaté čo sťažuje obrábanie pôdy. Prevládajúcim druhom pôdy je černozem.

VÝMERY, SÚČASNÝ STAV PLODÍN
Základný profil podniku je produkcia rastlinnej a živočíšnej výroby a od roku 2013 sa podnik stal výrobcom elektrickej energie vo vlastnej bioplynovej stanici. Podnik hospodári na výmere 2 050 ha pôdy na ktorej uplatňuje technológiu obrábania Farmfoods konceptu a natur.
V osevnom postupe obilniny predstavujú 55 %, olejniny 20 %, krmoviny na ornej pôdy 20 %, strukoviny 4 % a ovocné sady 1 %. Vysoký podiel krmovým súvisí s tým, že spoločnosť prevádzkuje bioplynovú stanicu, ktorá ročne potrebuje cca. 12 500 t kukuričnej siláže. V integrovanej produkcií ovocia podnik pestuje jablone a broskyne a hľadá odbyt aj pre také perspektívne ovocie ako sú nektarinky. V rámci rastlinnej výroby okrem tradičných plodín pestujeme ako náhradu cukrovej repy mak siaty pre farmaceutický priemysel.

DVORY A ICH ŠPECIALIZÁCIA
Živočíšna výroba je realizovaná na troch strediskách. Farma hovädzieho dobytka je uzavretým chovom dojníc, jalovíc a výkrmových býkov. Podnik je zameraný na výrobu mlieka (1 200 000 kg mlieka za rok) z ktorej časť predávame cez mobilný mliečny automat, väčšiu časť predávame na spracovateľské účely. Stádo kráv je z 90 % červenostrakatý holštejnský dobytok. Druhým pilierom živočíšnej výroby je výkrm brojlerových kurčiat v 6. turnusoch ročne po 80 000 tis. kusov za turnus. Tretím pilierom živočíšnej výroby je chov vodnej hydiny a to kačíc. Podnik je na Slovensku jediný ktorý v chove kačice pekingskej bielej udržuje šľachtiteľský a rozmnožovací chov. V chove hydiny uplatňujeme Európske predpisy pre pohodu zvierat (Welfare) a Farmfoods koncept a práve preto dosahujeme veľmi dobrú kvalitu hydinového mäsa.

NOVÉ TECHNOLÓGIE, INVESTÍCIE
Poľnohospodársky podnik každý rok investuje nemalé prostriedky do najmodernejších technológií, výkonnej techniky a tiež do inovácii pracovných procesov. Značné finančné čiastky vďaka týmto krokom dokážeme ušetriť pre pomerne vysokú produktivitu práce.
Spoločnosť postupne rekonštruuje objekty živočíšnej výroby. V chove dojníc sme zrekonštruovali priestory mliečnice, v chove brojlerových kurčiat výmenou striech sa tiež podarilo znížiť energetickú náročnosť stavieb. Na farme kačíc sme čiastočne zmodernizovali priestory liahňarne, zakúpili sme nových liahne pre chov malých aj brojlerových kačíc. Všetky tieto modernizácie nám garantujú vysokú pohodu zvierat.
V rastlinnej výrobe každoročne obnovujeme strojový park, na základe nových vedeckých poznatkov obrábania pôdy, rozmetania živín a aplikácie organickej hmoty.
V roku 2013 v poľnohospodárskom podniku AGROSTAAR KB spol. s r.o. nastali výrazné zmeny. Do prevádzky sme spustili veľkú investíciu bioplynovú stanicu za 3,2 mil. eur. Elektrická energia vyrobená na tejto stanici stabilizovala mesačné tržby našej spoločnosti.
Rok 2016 prináša ďalšiu veľkú investíciu – bitúnok hydiny. Tu bude porážaná, rozrábaná a balená nami vyprodukovaná vodná a hrabavá hydina. Bitúnok, ako celá spoločnosť je súčasťou združenia Farmfoods prevádzkujúceho krátky dodávateľský reťazec z našich polí, maštalí, výrobných potravinárskych prevádzok až na Váš stôl prostredníctvom vlastných potravinárskych predajní.


OPIS HYDINY:
Kačica kráľov
Kačica kráľov pochádza k Kráľovho Brodu, kde so šľachtením a výkrmom tejto vodnej hydiny (plemeno - pekingská biela kačica) máme viac ako 60 ročné skúsenosti, čo znamená aj dlhú tradíciu a lásku k našim kačkám. Zabezpečujeme chov základného kŕdľa cca. 1500 ks. Sme unikátni aj v tomto smere, pôsobíme ako jediný šľachtiteľský a rozmnožovací chov na Slovensku. To znamená, že všetky ostatné kačky na Slovensku nepochádzajúce od nás, sú zahraničné. Farma zabezpečuje liahnutie (inkubačná doba 28 dní) a odchov malých kačíc, následne ich výkrm, ročne 60 000 – 70 000 ks. Kačice dosahujú jatočnú zrelosť po 55 až 60 dní s hmotnosťou 2,8 až 3,5 kg živej váhy. Naše kačice sú chované extenzívne na voľnom priestranstve v príjemnom prostredí, kde sa nachádzajú dve vodné plochy umožňujúce prirodzený vývoj a rast. Sú kŕmené prírodnými krmivami z vlastných polí ako kukurica, pšenica a jačmeň. Prístrešky, maštale a okolitá vegetácia chránia zvieratá proti slnečnému žiareniu a nepriaznivými vplyvmi počasia. Vhodné podmienky zabezpečujú doslova „kráľovstvo kačíc“. Preto chuť mäsa našich kačíc pripomína chuť, ktorú si pamätáme z detstva u babičky. Rovnako ako ona, aj my opatrujeme zvieratá s láskou, aby sme mali čo najväčší zážitok z čerstvo upečenej kačice.

Kura Kráľov
V chove kurčiat v Kráľovom Brode máme viac ako 50 ročnú tradíciu. Vo veľkochove brojlerových kurčiat ročne vykrmujeme cca 500 000 v šiestich turnusoch. Sú kŕmené kŕmnymi zmesami v dĺžke 38 - 40 dní a po výkrme sú dodávané na veľké bitúnky.
Pre obchodnú sieť FARMFOODS chováme kurčatá v priemere 49 – 55 dní. Živá váha zvierat je 2,2 – 2,5 kg. Chované sú v „obohatených chovoch“ voľnejším spôsobom, kde majú viac priestoru na pohyb a tým sa znižujú stresové faktory. Hlboká podstielka nastielaná v našom chove zabezpečuje pohodu zvierat (welfare), ktorá sa v konečnom dôsledku pozitívne odrazí na kvalite a chuti mäsa.
Radi ochutnáte niečo kvalitné? Ochutnajte naše Kura Kráľov. Ide o pomaly rastúci hybrid chovaný min. 50 dní v príjemnom a pohodlnom prostredí. Kŕmené sú domácimi prirodzenými krmivami, zabezpečujúcimi požadovanú farbu, konzistenciu a chuť mäsa. Spomínané faktory sú hlavným rozdielom nášho mäsa od mäsa brojlerových kurčiat z intenzívneho veľkochovu. Do našich krmív nie sú pridávané žiadne hormonálne prípravky, umelé farbivá či GMO krmivá.
Ak raz ochutnáte Kura Kráľov, sme viac než presvedčení, že jeho nezameniteľná chuť vás opäť priláka do siete obchodov Farmfoods. Okrem celého kuriatka a polovice Vám ponúkame aj kuracie prsia, krídla, stehná a polievkovú zmes. Tešíme sa na vašu návštevu!

ODRODY BROSKÝŇ:
Redhaven, Cresthaven, July Elberta, Fairhaven, Fenix, Flamingo, Halehaven, Sunhaven, Fairhaven

NEKTARINKY:
Tena 1, Tena 2

ODRODY JABĹK:
Jonagold, Idared, Golden delicious

Ovocia dopestované v sade s aplikovaným systémom integrovanej produkcie , to znamená, že je dopestované pod prísnym dohľadom kontrolných orgánov, predovšetkým ÚKSUP-u. Pôda v ovocnom sade je pravidelne kontrolovaná a rozbory nezistili zvýšený obsah ťažkých kovov. Počas vegetácie porasty môžu byt chemicky ošetrované len vybranými druhmi chemických ochranných prostriedkov aj to len v limitovanom rozsahu. Dopestované ovocie je podrobené analýze na obsah cudzorodých látok a po tejto kontrole v čerstvom stave bez medziskladov dodávané od výrobcu priamo do obchodov. Vybrané druhy a sorty ovocia sú sušené tradičným osvedčeným spôsobom, a preto zostáva zachovaná ich chuť a aróma.

Slnečnicový olej:
Produkt vyrobený z vysokoolejnatej slnečnice tradičným spôsobom lisovaním za studena. Olej nie je rafinovaný, neobsahuje konzervačné látky, syntetické arómy ani farbivá. Zachoval si prirodzenú farbu a arómu pôvodnej suroviny. Slnečnicový olej možno zahrievať aj na vysoké teploty (až 200'C) , hodi sa aj na vyprážanie a fritovanie.


PORÁŽKA A SPRACOVANIE HYDINY KRÁĽOV
Zariadenie je umiestnené v obci Kráľov Brod, vedľa cesty III. triedy. Pozemok je oplotený 2,0 m vysokým plotom. Vstup na pozemok je zabezpečený prostredníctvom vstupnej brány. Celková úžitková plocha areálu má 572,86 m2. Bitúnok s rozrábkou je jednopodlažný objekt. V časti objektu sa nachádza bitúnok (porážkareň, rozrábka, chladiareň, mraziareň, baliareň), sociálne zariadenie, šatne a kancelárie. Prevádzka bitúnku je rozdelená na „špinavú a čistú časť“. Každá z týchto častí má samostatný vstup, čistú a špinavú šatňu a sociálne zariadenie. Spoločným priestorom pre obe časti je denná miestnosť pre zamestnancov.

Živá hydina je dovezená v dopravných klietkach príjazdovou cestou cez vstupnú bránu na vonkajší betónový areál bitúnku. Následne je vykladaná pod prístreškom so samostatnou kanalizáciou, kde zároveň prejde veterinárnou kontrolou. Hydina, ktorá nespĺňa veterinárne požiadavky alebo javí známky choroby je umiestnená do veterinárneho laboratória v miestnosti č. 1.35. Po vyexpedovaní klietok z prepravného vozidla je toto umyté vodou pri teplote 82 °C a vydezinfikované. Následne opúšťa areál bitúnku výjazdovou bránou.

Špinavá časť prevádzky má samostatný kanalizačný systém odvádzaný do zbernej žumpy určenej pre špinavú časť prevádzky. Dovezená hydina sa umiestňuje do miestnosti – Porážka, kde je inštalovaná poloautomatická linka na porážku a čistenie hydiny značky SAMPO. Za stáleho prúdenia vody sú telá očistené od peria v kruhovom prstovom čističi. Perie je zachytávané do určeného kontajnera, po naplnení expedované do miestnosti - Chladený sklad odpadov (+2 -2 °C). Telá zbavené peria sú pásovým dopravníkom dopravené do miestnosti– Pitvanie, ktorá je už súčasťou „čistej časti prevádzky“.

Prázdne klietky po vyložení hydiny putujú z miestnosti – Porážka do miestnosti – Umývanie a sklad klietok. Tu dochádza k ich čisteniu a dezinfekcii prostredníctvom vysokotlakového zariadenia Nilfisk MC 5M-200/1000 XT pripojeného na teplú vodu s teplotou 65 °C. Vyčistené klietky sú uskladňované a pripravené na ďalšiu nakládku. Týmto zariadením je tiež čistená celá „špinavá časť prevádzky“, t.j. miesto vykládky klietok so živou hydinou (prístrešková vonkajšia časť), miestnosti – Porážka a– Umývanie a sklad klietok. Obe uvedené miestnosti disponujú zariadením pre odsávanie nadbytočnej vodnej pary vznikajúcej pri výrobnom procese.

Očistené telá, ktoré dopravil pásový dopravník z miestnosti – Porážka do miestnosti – Pitvanie, Po veterinárnej kontrole sú vnútornosti rozdelené. Vyhovujúce časti idú na ďalšie spracovanie a triedenie, naopak, časti veterinárne nevyhovujúce spolu s ostatnými nežiaducimi vnútornosťami sú v nato určenom boxe umiestnené do miestnosti – Chladený sklad odpadov (+2 -2 °C). Vyhovujúce časti k ďalšiemu spracovaniu sú premiestnené do miestnosti – Čistenie žalúdkov, kde prebieha dôkladné čistenie. Po očistení sa uložia do miestnosti – Chladenie žalúdkov (+2 -2 °C). Telá zbavené vnútorností prechádzajú taktiež dôkladným čistením cez umývačku tiel, ktorá je súčasťou linky.

Umyté telá obsluha premiestňuje na vozíky v prepravkách, ktoré sa následne vkladajú do miestnosti– Rýchlochladiareň (+2 -2 °C). Tu sa hydinové mäso chladí na teplotu 4 °C. Po vychladení prechádza do miestnosti – Rozrábka (+10 +12 °C), kde sa na základe objednávok vykonáva porcovanie mäsa.

Rozporcované, prípadne celé kusy hydiny spolu s vnútornosťami sa po vychladení na požadovanú teplotu dostávajú do miestnosti – Balenie (+10 +12 °C), kde obsluha prostredníctvom baliacej linky balí objednávky vákuovaním alebo balením do ochrannej atmosféry. Časť produkcie (mrazená) prechádza do miestnosti – Šokér (-38 -40 °C), kde sa mäso v priebehu krátkeho času za pomoci prúdenia vzduchu zmrazí na požadovanú teplotu. Následne prechádza do miestnosti – Sklad mrazených výrobkov (-18 -20 °C). Druhá časť produkcie (chladená) sa po zabalení ukladá v chladiacom boxe, miestnosť – Sklad chladených výrobkov (+2 -2 °C).

Čistenie „čistej časti prevádzky“ zabezpečuje penovacie zariadenie NAGA, ktoré je určené pre penové čistenie, oplach a dezinfekciu. Toto zariadenie zabezpečuje taktiež umývanie vratných debničiek, ktoré sa expedičnými vozmi vracajú prázdne späť do výroby. Vykladajú sa do miestnosti – Sklad špinavých debničiek a následne sa umývajú a dezinfikujú v miestnosti – Umývanie debničiek. Takto umyté sa uskladňujú v sklade čistých debničiek, miestnosť, pripravené na použitie.

Všetky manipulačné miestnosti vrátane chodieb, v ktorých sa nachádza alebo prepravuje chladené mäso (výrobky) sú temperované chladiacim zariadením na teplotu +10 až +12 °C. Taktiež ako špinavá časť, aj čistá časť prevádzky má vlastný kanalizačný systém odvádzaný do žumpy určenej pre túto časť.

Expedičná časť plochy pre príjazd automobilov je zastrešená a má vlastný vstup.